(30 ธ.ค. 62) จากเหตุการณ์พายุลูกเห็บ ที่เกิดขึ้นเวลาประมาณ 16.30 น.เมื่อวานนี้ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานเหตุฝนตกหนัก เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทําให้เกิด ลูกเห็บตกในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

1.อําเภอดอยหล่อ มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 814 หลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 1-10 ตําบลยางคราม หมู่ที่ 3,6,8 ตําบลสันติสุข ความเสียหาย ได้แก่ บ้านเรือน 814 หลัง โรงเพาะเห็ด 1 หลัง พืชสวน 3 ไร่ สวน (ลําไย) 1,189 ไร่
2.อำเภอสันป่าตอง บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 500 หลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 1,6,7,13 ตําบลแม่ก๊า หมู่ที่ 2,3,4,5,6,11 ตําบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2,6,7,9 ตําบลมะขามหลวง หมู่ที่ 9 ตําบลท่าวังพร้าว หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ตําบลมะขุนหวาน หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งต้อม และหมู่ที่ 5,6,7,9,9,10,12 ตําบลทุ่งสะโตก ความเสียหาย ได้แก่ บ้านเรือน 500 หลัง สวน (ลําไย) 71 ไร่ พืชสวน 35 ไร่ ไก่ 50 ตัว

3.อําเภอแม่วาง บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1,250 หลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 12 ตําบลทุ่งปี หมู่ที่ 1 – 8 ตําบลทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 2,7 ตําบลบ้านกาด หมู่ที่ 1 – 10 ตําบลดอนเปา ความเสียหายได้แก่ บ้านเรือน 1,250 หลัง พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 10,456 ไร่
การให้ความช่วยเหลือ

  1. อําเภอดอยหล่อ ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มทบ.33 องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ นายกเทศมนตรีตําบลยางคราม สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด และจิตอาสา ดําเนินการแจกจ่ายวัสดุมุงหลังคา จํานวน 300,000 แผ่น และร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ ราษฎรผู้ประสบภัย
  2. อําเภอสันป่าตอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ดําเนินการแจกจ่ายกระเบื้อง เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหาย ความเสียหายทางด้านการเกษตรอยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูล ความเสียหายจาก อปท. และสํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง
  3. อําเภอแม่วาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ดําเนินการแจกจ่ายกระเบื้อง เพื่อซ่อมแซม บ้านเรือนให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหาย ความเสียหายทางด้านการเกษตรอยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูลความเสียหาย จาก อปท. และสํานักงานเกษตรอําเภอแม่วาง

ข้อมูล : สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่