วันเสาร์, ตุลาคม 31, 2020
หน้าแรก ข่าวด่วน การเมือง เปิดเวทีแรกรับฟังความเห็น ร่างกฎหมาย ตั้ง"ธนาคารที่ดิน"

เปิดเวทีแรกรับฟังความเห็น ร่างกฎหมาย ตั้ง”ธนาคารที่ดิน”

“เฉลิมเกียรติ”คณะทำงานรองนายกฯ “ประวิตร” ขึ้นแท่นเปิดเวทีครั้งแรกที่เชียงใหม่ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน) จ่อคลอด มิ.ย.63 นี้ พร้อมทุนประเดิม6,000ล้าน
วันนี้(10 ม.ค.63) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมายการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ….. ซึ่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดขึ้น มีประชาชนและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 200 คน โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกจากทั้งหมด 6 ครั้ง ที่จะจัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศจนครบภายในเดือน ม.ค.63 ซึ่งนอกจากการร่วมประชุมแล้วผู้ที่สนใจยังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่ www.labai.or.th และhttp://www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31ม.ค.63
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอด ซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝากตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้กำกับดูแล
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ดำเนินการมา บจธ. ได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไป 2,631 ราย 877 ครัวเรือน จำนวนที่ดินที่ บจธ. ดำเนินการ 3,151 ไร่ ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการ ขณะที่การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวและรวบรวมนำไปสู่ปรับปรุงเนื้อหากระทั่งมีผลบังคับใช้ต่อไป
ด้านนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ว่า หลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วง 3 ปี กว่าที่ผ่านมา ในที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นพ้องกันว่า หน่วยงานที่จะก่อตั้งขึ้นใหม่จะมีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน ในเบื้องต้นจะใช้ชื่อว่า “สถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม” (องค์การมหาชน) ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ www.labai.or.th และ www.lawamendment .go.th นอกจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นโดยการจัดประชุมเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 6 ภาค ๆ ละ 200 คน โดยจะมีการขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ นอกจากนี้ จะมีการส่งหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย
รองผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวต่อไปว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด บจธ. จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หลังจากนั้นภายในเดือนกุมภาพันธ์จะรวบรวมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสนอเรื่องไปยัง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูและงานของ บจธ. และนำเสนอไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบต่อไป และจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบได้ภายในเดือนมีนาคม คาดว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในไม่เกินเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีเงินทุนประเดิมจากรัฐบาลประมาณ 6,000 ล้านบาท
สำหรับอำนาจหน้าที่ของ สถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) จะมีความใกล้เคียงกับบทบาทของธนาคารที่ดิน เช่น (1) ดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อจัดสรรให้แก่เกษตรกรหรือองค์กรชุมชน ได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน(2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และร่วมมือกับองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กร ชุมชน กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินประชาชน และสหกรณ์ในการบริหารจัดการที่ดิน(3) ก่อตั้งสิทธิ หรือทำนิติกรรมทุกประเภทกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน(4) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้ทรงทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์(5) โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่างๆ (6) ซื้อ จัดหา จำหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนหรือดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ (7) ไถ่ถอนจำนองหรือไถ่ถอนขายฝากที่ดิน (8) ให้สินเชื่อ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาและพัฒนาที่ดิน ที่ดินเฉพาะองค์กรชุมชน ถ้ามิใช่องค์กรชุมชน ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี (9) บริหารจัดการหรือพัฒนาที่ดินที่ผู้มีกรรมสิทธิ์มอบหมายให้ดำเนินการ หรือที่ดินที่สถาบันได้มาด้วยวิธีการอย่างใด ๆ เพื่อนำไปดำเนินการจัดสรรให้แก่เกษตรกร

- Advertisment -

Most Popular

ยี่เป็งเชียงใหม่บวงสรวงแม่น้ำปิง-เจดีย์ขาว จากฝนตกท้องฟ้าเปิดแดดออกทันที

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบพิธีพิธีบวงสรวงแม่น้ำปิงขอขมาพระแม่คงคา และบวงสรวงเจดีย์ขาวอนุสรณ์สถานลำรึกปู่เปียงพลีชีพปกป้องเมือง จากฝนตกฟ่ามืดครึ้มทันทีที่เริ่มบวงสรวงท้องฟ้าเปิดแดดออกทันที เช้าวันนี้ นายทัศนัย บูรณะปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ดวงวิญญาณของเจ้าดารารัศมี ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรให้การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งประจำปี 2563 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อนที่จะประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผูกผ้ามงคลสีทองรอบเจดีย์ขาว บูชาดวงวิญญาณของปู่เปียง ผู้ที่เคยสละชีวิตรักษาเมืองเชียงใหม่ไว้ เมื่อครั้งที่กองทัพพม่ายกทัพมาตีเชียงใหม่และได้ท้าประลองแข่งขันดำน้ำในแม่น้ำปิงกับ ซึ่งปู่เปียง...

Into the woods cafe’ @ halloween

Into the woods cafe' @ halloween ร้านกาแฟเชียงใหม่สุดเก๋ตกแต่งร้านสไตล์เทพนิยาย จัดเมนูพิเศษน่ารักชวนขนลุกรับเทศกาลฮาโลวีน Into the Woods Cafe ร้านกาแฟและเบเกอรี่ ย่านถนนพระปกเกล้า ใกล้ประตูช้างเผือก ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นร้านสุดเก๋ตกแต่งทั่วทั้งร้านสไตล์เทพนิยายราวกับหลุดไปอยู่ในโลกนิทาน เป็นอีกหนึ่งร้านที่ร่วมสร้างสีสันในช่วงเทศกาลฮาโลวีน นี้ด้วยการตกแต่งร้านเพิ่มเติม รวมทั้งจัดเมนูพิเศษทั้งขนมและเครื่องดื่มให้ได้บรรยากาศเข้ากับช่วงเทศกาลฮาโลวีนด้วย เช่น วุ้นลูกตา,คัพเค้กสมอง,คุกกี้นิ้วมือ หรือ...

งานยี่เป็งในรูปแบบใหม่เฝ้าระวังโควิดงดขบวนแห่แต่จอดให้ชมรอบคูเมือง

เชียงใหม่ประดับตกแต่งเมืองพร้อมจัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี2563แล้ว นายกเทศมนตรีระบุคงทุกกิจกรรมหลักมุ่งสืบสานวัฒนธรรมแม้ปรับรูปแบบเนื่องจากโควิด-19เพื่อความเหมาะสม รับสภาพบรรยากาศไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาและเม็ดเงินน่าจะหายไป50% รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าตามจุดต่างๆ รอบเมืองเชียงใหม่ได้ถูกประดับตกแต่งสร้างบรรยากาศเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2563แล้ว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30ต.ค.-1พ.ย.63 โดยการจัดงานยังคงมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งการต๋ามผางประตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง,การจัดลานโคมล้านนา,ซุ้มสาธิตภูมิปัญญา,การประกวดหนูน้อย เทพีและเทพบุตรยี่เป็ง รวมทั้งการลอยกระทงและการประดับโคมำหตกแต่งเมือง อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ ประกวดชิงถ้วยพระราชทาน ที่เป็นไฮไลต์ของการจัดงานนั้น มีการปรับรูปแบบจากเดิมที่แห่ไปตามถนนท่าแพถึงริมน้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นจอดจัดแสดงอยู่ตามจุดต่างๆ 7จุดรอบเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ลานประตูท่าแพ,ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์,ลานประตูช้างเผือก,ประตูสวนดอก,แยกตลาดสมเพชร,ประตูเชียงใหม่ และหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กิจกรรมหลักของการจัดงานประเพณียี่เป็งในปีนี้ยังมุ่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเช่นเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของขบวนแห่กระทงใหญ่เป็นจอดตามจุดต่างๆ 7จุดรอบเมืองเชียงใหม่ ในวันที่31ต.ค.-1พ.ย.63...

สุดอลังพรมดอกไม้หลากสีเปิดงานดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว

เกษตรแม่ริมเปิดฤดูการท่องเที่ยวดอกไม้บานที่เหมืองแก้วครั้งที่ 2 ชวนนักท่องเที่ยวชมดอกไม้งามหลากสีสันหลายสายพันธุ์ ส่งเสริม เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้เพื่อการค้ารายการท่องเที่ยวครบวงจร เผยปีก่อนแห่เที่ยววันละ5,000คน รายได้สะพัด100ล้าน วันนี้(29ต.ค.63)ที่สวนดอกไม้ I love Flower Farm ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยนางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม ร่วมกันทำพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวดอกไม้บานที่เหมืองแก้วครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่...