19686e4721b74a8895f98c60abb8bd00.jpgสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เดินหน้าวิจัยคุณภาพอากาศ นำเครื่องมือวิจัยและเก็บข้อมูลการสังเกตการณ์ชั้นบรรยากาศ ไลดาร์ มาช่วยหาต้นเหตุของฝุ่นพิษ PM 2.5 พบสาเหตุไม่ได้มาจากการเผาในที่โล่งเพียงอย่างเดียวแต่มีปัจจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินของมนุษย์ด้วย9d8e1aa7c3daddf7b5e53a4b0af334e5.jpg
4f98ece7102bfab459262576f8a1ad21.jpg
นางวนิสา สุรพิพิธ นักวิจัยชำนาญการ หนึ่งในทีมวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า มีงานวิจัยนานาชาติว่า การเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือ PM2.5 นั้น ไม่ได้มาจากการเผาในที่โล่งหรือยานพาหนะเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการเกษตร รวมไปถึงกลไกการปลดปล่อยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนบางประเภทจากพืชที่จะทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนออกไซด์ โดยมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้พบว่าในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม จะมีสภาวะความกดอากาศสูง ทำให้ลมสงบ ฝุ่นละอองขนาดเล็กถูกพัดพาออกไปได้น้อย จึงสะสมในปริมาณหนาแน่นปกคลุมเหนือตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ และฝุ่นควันจะมีความหนาแน่นสูงมากในช่วงเช้า และค่อยๆ บรรเทาเบาบางลงตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็น ec27aa27ef260243891bbcee113fb21b.jpg
06baa0889bd230326c6f0ca20a37cf3c.jpgดังนั้นจึงได้นำเครื่องมือวิจัยและเก็บข้อมูลการสังเกตการณ์ชั้นบรรยากาศ เรียกว่า ไลดาร์ นำมาเก็บข้อมูลชั้นบรรยากาศตั้งแต่ระดับพื้นดิน ขึ้นไปจนถึงระดับความสูง 20 กิโลเมตร สำหรับพยากรณ์คุณภาพอากาศ โดยนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องป้อนเข้าไปในแบบจำลอง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแหล่งกำเนิดที่แท้จริง ซึ่งจะสามารถบ่งชี้ระดับฝุ่นละอองลอยในชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น สำหรับเครื่องไลดาร์ นี้มีการติดตั้งไว้เพียง 2 จุด ในประเทศไทย ได้แก่ ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา