จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามมาตรการตรวจคัดกรอง ผู้โดยสารภายในประเทศที่เดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19eba915d761ea56cc2ec438d007b1fb9e.jpgนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันตรวจติดตาม มาตรการคัดกรองผู้โดยสารภายในประเทศ 1281edb9ced8ef86615030496461fc7a.jpgที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านทางท่าอากาศสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง มายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยทางท่าอากาศยานเชียงใหม่8717e409e0f835b454fb028c03c20a19.jpg ได้กำหนดให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมา ต้อง Download Application แบบบันทึกสุขภาพตนเอง โควิด 19 หรือที่เรียกว่า COVID-19 Self Health Check พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวa0e60137d8fafd9223cadc4f37865735.jpg ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี ทั้งนี้เมื่อผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มใน Application เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเอกสารขอให้แยกตัวเพื่อสังเกตอาการที่ภูมิลำเนาของตนเอง 14 วัน รวมทั้งแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-191383ae1782eb8cf97050189e7661ac8c.jpg นอกจากนี้ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังมีมาตรการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปในอาคารผู้โดยสารทุกคน ทั้งผู้โดยสาร ผู้ที่มารับ-ส่ง ผู้ประกอบการ และผู้ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ หรือ เครื่องเทอร์โมสแกนขนาดเล็ก ก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารทุกคน