y6pcrJ.jpg
y6pZU9.jpg
กกต.เชียงใหม่ ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งบัตรและหีบบัตรเตรียมพร้อมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้(7พ.ค.66) เผยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง 66,780 คน และในเขตเลือกตั้ง206คน
y6pi0b.jpg
y6pRcf.jpg
y6pxsa.jpg
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าวันนี้(6พ.ค.66) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) นอกเขตเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่(กกต.จังหวัดเชียงใหม่) ทำการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้ง ทั้งบัตรเลือกตั้ง,หีบบัตรเลือกตั้ง, เอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเลือกตั้งล่วงหน้า วันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.66) ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจรับ และเก็บรักษาไว้ พร้อมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนที่จะทำการเปิดให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา08.00-17.00น.y6pQyq.jpg
y6pqTz.jpg
y6p5j8.jpg
โดยนายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการตรวจรับอุปกรณ์ บัตรลงคะแนน ของชุดเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์ และไม่ประสบปัญหาใด ๆ ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้รับในวันนี้จะถูกนำไปเก็บรักษายังที่ปลอดภัย ก่อนจะนำออกมาใช้ในวันพรุ่งนี้เช้าy6pEvR.jpg
y6pbB0.jpg
y6pjUu.jpg
ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 31,220คน ขณะที่ทั้ง10เขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งหมด 66,780คน ส่วนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น206คน ซึ่งเบื้องต้นทาง กกต.จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมั่นว่าสามารถดูแลบริหารจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี