9ecf8b42be867da07ad8bdf5f291b857.jpg
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าโครงการส่งเสริมเยาวชนสร้างค่านิยมบริโภคผลไม้ fruit to School กระตุ้นการเรียนรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนไทยให้รับผลไม้ไทย573a9256192709a2eae84c685fcd6012.jpg
ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานเปิดโครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน “ fruit to School “ เพื่อกระตุ้นเรื่องผลไม้ไทยให้เยาวชนได้รับรู้84135d876560083443bbbea60b64052a.jpg
โดยนายฉัตรชัย กล่าวว่า ประเทศไทยมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด เช่น ทุเรียน ลำไย เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ dd7a7e46e42d06a16a5ba9f410c8e432.jpg 6d5d68047a9c31abfd43a7a60c73cd27.jpgซึ่งออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน ของทุกปี และจากรายงานโครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พบว่าเด็กไทยนิยมบริโภคกลุ่มขนมปังกรอบมากกว่ากลุ่มผลไม้ถึง 4 เท่า ลทัศนคติวัยรุ่นไทยเรื่องกินดื่มช้อปการบริโภคนิยมตามแนวตะวันตกที่อุดมด้วยอาหารไขมันส่งผลให้การบริโภคผักผลไม้น้อยลง รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงของกิจกรรมส่งเสริมมายังเยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน834f36a8b8bdd14f09b51db6cee0666b.jpg
ดังนั้นกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินโครงการสร้างค่านิยม และเครือข่ายผู้บริโภแก่เยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นคุณค่าการบริโภคผลไม้ไทย ทั้งในด้านความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค โดยจัดโครงการ สร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลลัพธ์ไม้แก่เยาวชน “ fruit to School “ ด้วยเข้าไปให้ความรู้และความบันเทิงแก่น้องน้องเยาวชนถึงสถานศึกษา โดยที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้น้องน้องได้รับทราบเรื่องขอวน้ำผลไม้มากขึ้น7c3365cf420347468b1229af7d5c3fee.jpg
การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีต่อเนื่องไปยังโรงเรียนในจังหวัดต่างๆได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรีวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และโรงเรียนหอวัง จังหวัดกรุงเทพมหานครวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมืออันดีจากสถานศึกษา คณะอาจารย์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่อง ผลเม้ไทยและการจัดกิจกรรมของกรมการค้าภายในครั้งนี้24ec5eb96c617278b6cf5b06d324c2de.jpg