กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือกรมราชทัณฑ์ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริม แนะนำการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมให้แก่ผู้ต้องขังไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ปกติสุขภายหลังพ้นโทษdef6f5f2644aa5bcbf13ec801669fe0e.jpgช่วงเช้าวันนี้(27 ก.ย. 62) ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ กับกรมราชทัณฑ์เพื่อร่วมกันการส่งเสริมและแนะนำการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมในเรือนจำและทัณฑสถาน พัฒนาให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ ทักษะความชำนาญ นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว 400b96d6f1d15fa348e0e2f656587bda.jpgสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ปกติสุขภายหลังพ้นโทษ โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม และนายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมแก่ผู้ต้องขัง ร่วมลงนามในครั้งนี้d24671e204e1d12ac4127cb785292c5a.jpgทั้งนี้นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่ากรมหม่อนไหม ได้ดำเนินงานเพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 73d41dd0249602aa6ae68eee447c2f81.jpgในการอนุรักษ์และสืบสานอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการทอผ้าไหม ให้เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป ซึ่งในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพนั้น นอกจากมองถึงรายได้แล้ว ยังต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆกันdadcc690f833f0727bb6035b07f60c39.jpgทางด้านนายกิตติพัฒน์  เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย กล่าวว่า กรมหม่อนไหมได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในการส่งเสริม แนะนำ การประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมในเรือนจำและทัณฑสถานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือและโอกาสจากสังคมภายนอกอย่างแท้จริง 68ab2918fb0a1db4d08ba2b197a0a94f.jpgและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม แนะนำการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมให้แก่ผู้ต้องขังได้มีความรู้ เกิดทักษะความชำนาญสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ปกติสุขภายหลังพ้นโทษ ซึ่งความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมที่ดี จุดประกายความหวังให้กับผู้กระทำผิด ให้สำนึกตระหนักถึงคุณค่าและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีกff08dbcda5ea3a64247d986faed451ef.jpgสำหรับขอบเขตความร่วมมือดังกล่าว กรมหม่อนไหมจะสนับสนุนกรมราชทัณฑ์ ในการส่งเสริม แนะนำ การประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม ให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในแต่ละเรื่องไป โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันd24b107b6df254a438eff1c58ce74b51.jpgอย่างไรก็ตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กรรมสิทธิ์/สิทธิในข้อมูลหรือผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมหม่อนไหมและกรมราชทัณฑ์ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือนี้  ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยมีระยะเวลาของการร่วมมือ 5 ปี