f2d25589fa7c1d7f9cb6a7821d7b899c.jpg
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ลำพูน แนะเกษตรกรลำไยตั้งแต่ต้นฤดูกาลใช้ประโยชน์เอฟทีเอบุกตลาดต่างประเทศ05f7dcc80d6224ff1454f375e7907913.jpg
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัวโครงการ “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” โดยการลงพื้นที่จังหวัดลำพูน พบปะสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคง แน่นอนให้กับกลุ่มเกษตรกร ตลาดจนรองรับผลผลิตส่วนเกินจากความต้องการในประเทศe18f40e504f238e6bae0a9ff9067e62f.jpg
นางอรมน กล่าวว่า “สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด เป็น 1 ใน 105 สหกรณ์ผลไม้ทั่วทั้งประเทศไทย ที่มีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จในการช่วยพัฒนาผลผลิต และหาตลาดลำไยให้กับสมาชิกสหกรณ์กว่า 500 รายโดยในส่วนของการตลาด สหกรณ์ได้รับซื้อ รวบรวม และกระจายผลผลิตไปยังห้างโมเดิร์นเทรด และผู้บริโภคทั่วประเทศ คาดการณ์ว่าผลผลิตลำไยของสหกรณ์ฯ ที่จะออกมาในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 จะอยู่ที่ 1,600-1,800 ตัน ซึ่งจะมีผลผลิตส่วนเกินจากความต้องการในประเทศ ที่จำเป็นต้องหาตลาดต่างประเทศรองรับ. โดยกรมฯ ได้ช่วยแนะนำโอกาสในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศที่มีการจัดทำความตกลงค้าเสรี หรือเอฟทีเอกับไทย เช่น อาเซียน จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่ได้ลดหรือยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าลำไยและลำไยแปรรูปที่ส่งออกจากไทยแล้ว.fbd277aa6cb70e94af7bae4463f4153d.jpgางอรมน เสริมว่า กรมฯ ยังได้พบหารือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง แนะนำช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง ได้แก่ ลำไย มะม่วง กล้วยหอมทอง และแก้วมังกร ให้สาb105f3355f8d16648385e16570521819.jpgถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และทำตลาดในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง ถือเป็นตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการช่วยรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อไปแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผ่านช่องทางการค้ารูปแบบใหม่ เช่น การค้าออนไลน์9432f6b9059d5c48e1befaa24fb3b605.jpg
นางอรมน เพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้ กรมฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์. หอการค้าไทย. สหกรณ์จังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562. เพื่อให้คำแนะนำสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่เรื่องการใช้ประโยชน์เอฟทีเอ และการยกระดับสหกรณ์ไทยในโลกค้าเสรี ซึ่งน่าจะช่วยให้เกษตรกรและสหกรณ์ลำไยสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอได้มากขึ้น เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าให้สามารถเจาะตลาดเป้าหมาย57258f07b94d022383243232f8d02978.jpg6099e084ab2391da44dcfeec1823bf6e.jpg
ทั้งนี้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” มีกำหนดจะลงพื้นที่พบปะกลุ่มสหกรณ์และจัดเสวนาอีก 3 ครั้ง คือ สินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูป ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง สินค้าโคเนื้อ ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร และสินค้าเงาะและกล้วยหอม ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี917acb14677489ac8abd2268b730b33b.jpg