c9bd1d715b196e6cb665404af529b10d.jpg
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความเรียบร้อยของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาทั่วทั้งเมือง การจราจรในจังหวัดเชียงใหม่หลายเส้นทางที่มีโรงเรียนขนาดใหญ่ยังติดขัด
74ee7bfd3fe65d3008a7f6ac92fdfae2.jpg
053dfb328c8c5358f384c7819ee57d99.jpg
เช้าวันเปิดภาคเรียนวันที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่การจราจรยังคฃติดขัดหลายเส้นทางเนื่อจากเช้านี้ยังคงมีฝนตกลงมากระจายทั่วพื้นที่ ทำให้หลายครอบครัวใช้รถยนต์ส่วนตัวมาส่งบุตรหลานในตอนเช้า จนทำให้การจราจรติดขัดตามถนนหน้าสถานศึกษาในหลายจุดด้วยกันa4473d031a5626dc4347538480445eeb.jpg
0b5362a37f6e7fd407fce5f61f5dc42f.jpg
933fedde9fcc338ba27b5227ec769a51.jpg
ส่วนที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา ภายใต้โครงการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ทั้งนี้พบว่าการดำเนินการต่างๆ ของทางโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งการล้างมือ ตรวจคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้า โรงเรียน มีการนำระบบแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้ เพื่อลดการสัมผัส เช่น ระบบ Student Care มาใช้คือให้นักเรียนเปิดหน้ากากอนามัยสแกนใบหน้า เช็คชื่อการมาโรงเรียนในขั้นต้นจะส่งตรงไปแจ้งเตือนยังผู้ปกครอง รวมไปถึงการใช้ระบบโอนเงิน เติมเงินในกระเป๋าตังค์ ใช้จ่ายร้านอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ เป็นต้น ในส่วนของโรงอาหารมีการตั้งฉากกั้น และขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารร่วมกันอยู่ ในห้องเรียนต่างๆ ก็มีการเว้นระยะห่างของโต๊ะนักเรียน ตั้งจุดแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับเด็กนักเรียนด้วย ซึ่งทุกคนต้องสมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียนด้วย
81c64165b38602a05084dfbec717bcad.jpg
e60dbbf9c601fde4fd66526c22e3867a.jpg
ebe545547f678ca28b77b80d395651ca.jpg
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทุกโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้อย่างดี เพราะตั้งแต่การระบาดในระยะแรก ทุกโรงเรียนได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุม ซักซ้อมเตรียมความพร้อม มาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ และ action plan
926686e94c1588ef46944b532b64fa06.jpg
93ea9d4ea36dec3448f9715f9a4013e9.jpg
c2c0f2bee2d281785ccbd1b61f9ae6f3.jpgในกรณีที่มีนักเรียนป่วย มีแผนรองรับชัดเจน จะมีการแยกกลุ่มเสี่ยงดูแลในแบบ school isolation ไปจนถึงกระบวนการส่งเข้ารับการรักษาตัว ซึ่งโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เปิดตามปกติเกือบทั้งหมดแล้ว ตามนโยบายจังหวัด ที่ต้องการให้เด็กกลับมาเรียนรู้ในห้องเรียน มีสัมพันธภาพที่ดีแก่นักเรียนกับคุณครู และพัฒนาการที่สมวัย
https://youtu.be/YXFT1Toy7ZE