167aff2aa56131ac026f24a6baa619b0.jpg
เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้จัดงานมหกรรมสุขภาพ60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “MED CMU 60th Anniversary Expo 2019” ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา10889740a647e0c5ea6fb544aaca35bf.jpg
35ea1fabed264eb129d8c5a0343727c8.jpg
0fe0291a3c3e001cb69bf2d4345a3c38.jpg
ที่ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน มหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MED CMU 60 th Anniversary Expo 2019) เพื่อเป็นการฉลองโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 60 ปี โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามของประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันได้ก่อตั้งขึ้นครบรอบ 60 ปี จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้น 9ce430a2b3e27e5d2cfe5695faa3222a.jpg
3c020e79a76ee24012b9ae1e1b651159.jpg
2b69fccd53cf7c21d6b082838f7cb94b.jpgโดยการจัดงาน “มหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MED CMU 60 th Anniversary Expo 2019) ขึ้น” ซึ่งภายในงานจะมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงในการวินิจฉัยโรค ให้การบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์แพทย์หลายๆสาขาและนวัตกรรมเทคโนโลยีการวินิจฉัย และรักษาโรคของโรงพยาบาลและศูนย์ต่างๆ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ด้านความก้าวหน้าทางการแพทย์ รวมถึงการให้บริการและส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและป้องกันภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆd0c2714234b5b7256f6d40f6c96d6dd1.jpg
65474431999127ebb97b7f2ccb13e6f2.jpg
676ebddac7b196b36711cf876fa54879.jpg
ภายในงานจัดให้มีการเสวนาให้ความรู้โดยอาจารย์แพทย์ผู้เฉพาะทางหลายสาขาบนเวทีตลอดทั้งสามวัน เช่น ปัญหาหมอกควัน กัญชาทางการแพทย์ เลสิคนวัตกรรมแห่งการมองเห็น ถั่งเช่าผ่านหมอจีน เป็นต้น การแสดงนวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษาโรค อาทิ เครื่อง MRI 3 Tesla นวัตกรรมการรักษาทารกในครรภ์สุดล้ำ นวัตกรรมรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า วัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refraction และวัดความดันลูกตาเครื่อง Air Puff เป็นต้น และยังมีนิทรรศการและบูทให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์กว่า 30 บูท เช่นต้น การให้ความรู้ข้อเข่าเสื่อมและโรคกระดูกพรุน นวัตกรรมรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ปรึกษาโรคกระดูกและข้อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับ คลินิกกระดูกและข้อ การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและสัมผัสประสบการณ์ในห้องผ่าตัดจำลองจากภาควิชาวิสัญญีวิทยา เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในภาคเหนือได้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษา ป้องกันสุขภาพ และเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยอีกด้วยbc625db665752a48875e7a49be7d5e7f.jpg
dd29a98c4cf30cdab439c671a6ead004.jpg