02 0
จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากวานนี้ ขณะที่คลัสเตอร์ฟาร์มไก่ ที่อำเภอหางดง ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม 4 หมู่บ้าน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง เป็นการชั่วคราว
03 2
05 1
06 0
11 4
จากข้อมูลล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดช่วงค่ำของวันที่ 26 กรกฎาคม2564 ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ ใพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 46 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 19 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอีก 27 ราย Sequence 03.00 00 32 44.Still059
Sequence 03.00 00 46 34.Still061
Sequence 03.00 00 56 02.Still062
โดยคลัสเตอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้คือคลัสมเตอร์ฟาร์มไก่ ที่ยับว่ามีการการแพร่เชื้อต่อเนื่อง ล่าสุดในผู้ติดเชื้อเพิ่มจากคลสัเตอร์นี้อีก 14 ราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอหางดง รวมแล้วจำนวน 61 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรค พบว่า กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ตั้งอยู่ที่ 161-161/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่การแพร่ระบาดในวงกว้างได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้ปิดบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติเพิ่มเติม ดังนี้ Sequence 03.00 00 59 27.Still063
Sequence 03.00 01 18 04.Still065
ข้อ 1 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน
ข้อ 2 ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคSequence 03.00 01 46 51.Still068
Sequence 03.00 02 20 59.Still070
Sequence 03.00 02 25 09.Still071
ข้อ 3 ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อ 4 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า – ออกหมู่บ้าน ตามข้อ 1 เพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Sequence 03.00 02 55 04.Still072
Sequence 03.00 03 15 12.Still074
Sequence 03.00 03 18 37.Still075
ข้อ 5 ให้นายอำเภอหางดงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดงและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอหางดง กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564/

https://youtu.be/thhokqjGUfA