สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ออกประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แจ้งว่า ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งตั้งอยู่ที่ โครงการกรีนพลัส มอลล์ 3 เลขที่ 161/48 หมู่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 052-080577 โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่มีความประสงค์จะขอวีซ่าเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และมาเก๊า

0036486f909822e83a0dc4c4524d4c3e.jpgนอกจากนั้น สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองเอกสารจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ จะต้องไปยื่นเอกสารที่ ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ เท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ จะไม่รับคำร้องขอยื่นเอกสาร แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารการยื่นขอวีซ่าทั้งหมดจะยังคงต้องได้รับการอนุมัติและออกโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ รวมถึงอำนาจในการกำหนดให้ผู้ยื่นคำร้องนำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมายื่นเพิ่มเติม หรือขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

ส่วนผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางทูต หรือผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าทางการทูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี และวีซ่าราชการ ยังคงต้องไปยื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่โดยตรง ในขณะเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ จะยังคงให้บริการสำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองเอกสาร หนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทางชั่วคราวของชาวจีนเช่นเดิม

สำหรับศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ จะมีการคิดค่าบริการสำหรับการทำวีซ่าด้วย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า และค่าธรรมเนียมเอกสารเร่งด่วนให้กับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่อีกด้วย

ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย สามารถยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมได้ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.คำร้องประเภทด่วน ให้ยื่นภายในเวลา 11.30 น. และสามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.00 น.ของวันทำการถัดไป ส่วนเวลารับเอกสารทั่วไป ระหว่าง 09.00-16.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการกรีนพลัส มอลล์ 3 เลขที่ 161/48 หมู่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-080577 หรือ E-MAIL: Chiangmaicenter@visaforchina.org หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Website: www.visaforchina.org