449694
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคโนซิโนฟาร์มพระราชทาน ฉีดให้กับกลุ่มคนพิการ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประกอบอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งต้องพบปะกับคนจำนวนมาก
449696
449698
จากการประสานงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ขอโควตาวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำมาฉีดให้กับกลุ่มผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ให้กับผู้พิการ ที่เป็นผู้พิการทางสายตาหรือคนตาบอด และผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เนื่องจากถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องพบปะกับผู้คนจำนวนมาก และมีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัว จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน โดยในวันนี้มีผู้พิการเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 51 คน 449700
449706
449711
449712449701
449695
449697ทั้งนี้กลุ่มผู้พิการ นับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักในกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดจำนวนการป่วยและติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตลง
https://youtu.be/KP0z82BpyLM