GETJAl.jpg
ปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวและห้ามเคลื่อนย้ายสุกรพื้นที่2ตำบล หลังตรวจพบสุกรที่เลี้ยงไว้ในมูลนิธิแห่งหนึ่งมีการตายและติดเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดและกำจัดซากแล้ว มั่นใจควบคุมการแพร่เชื้อได้ และไม่ติดต่อสู่คน
GETyOE.jpg
GEtWxQ.jpg
GEtdnS.jpg
วันนี้(29 พ.ย.65) เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่เลี้ยงสุกรของมูลนิธิแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเก็บตัวอย่างเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้หลังจากพบว่าสุกรที่ทางมูลนิธิแห่งนี้เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคทั้งหมด 4 ตัว ทยอยป่วยและตายลงทีละตัว จนเหลือสุกรที่เลี้ยงไว้เพียง 1 ตัวเท่านั้น ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจและเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ กระทั่งผลการตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร จึงให้ดำเนินการทำความสะอาดคอก ฆ่าเชื้อโรค ทำลาย และฝังกลบสุกรอย่างถูกสุขลักษณะGEtN31.jpg
GEtBOy.jpgGEtze2.jpg
โดยนายมงคล สิทธิรักษ์ ปศุสัตว์อำเภอสันทราย รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด เปิดเผยว่า ล่าสุดวันนี้ได้ ให้เจ้าหน้าที่เข้ามา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง และ เก็บตัวอย่างภายในพื้นที่เลี้ยง ว่ายังมีเชื้อหลงเหลืออยู่หรือไม่ พร้อมแนะนำให้กับผู้เลี้ยงสุกร ปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะ หากจะนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ ซึ่งจะเลี้ยงได้ภายหลัง 90 วัน ที่ตรวจพบเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
นอกจากนี้หลังจากที่มีการตรวจพบเชื้อดังกล่าว ได้ออกประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558 ให้ท้องที่ บ้านทุ่งยาว ตำบลป่าป้อง บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย ,บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย, บ้านป่าตึงน้อย ตำบลป่าป้อง , บ้านป่ายางงาม ตำบลป่าป้อง ,บ้านตลาดขี้เหล็ก ตำบลแม่โป่ง ,บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง, บ้านกิ่วแล ตำบลเชิงดอย เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว GEt7Wn.jpg
GEtSKg.jpg
GEtYPW.jpg
ขณะเดียวกันห้ามเคลื่อนย้าย สุกร หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน ภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565
สำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนั้น ไม่สามารถติดต่อไปสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น แต่เป็นโรคที่ก่ออาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตในสุกรและหมูป่า โดยหากเกษตรกรพบสุกรป่วยตายผิดปกติ สามารถแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ได้โดยด่วน