2f928c8f7577b0da23ae6ee923164031.jpg
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งตกแต่งเมืองให้เข้ากับบรรยากาศของงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรืองานมหาสงกรานต์ของชาวล้านนา ด้วยตุงล้านนา และพระเจดีย์ทราย แม้ว่าจะห้างเล่นสาดน้ำในที่สาธารณะแต่ยังเน้นกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีภายใต้แนวคิด “เล่าขานตำนานศุภกาลดิถี สะหลีปี๋ใหม่เมือง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”
bfe1c0a0e6f67f315a230c4048df4a1c.jpg
8165ec596d81b51a682a91011ca931d9.jpg
โดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ทั้งสี่แจ่งเมือง และ 4 ประตูเมือง ในตอนนี้ หน่วยงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งตกแต่งรอบคูเมือง รวมทั้งจุดสำคัญของเมืองอย่างข่วงประตูท่าแพ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และสะพานนวรัฐ ให้เข้ากับบรรยากาศของงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรืองานประเพณีสงกรานต์ของชาวบ้านนา โดยได้นำสัญลักษ์ของประเพณีปี๋ใหม่เมือง อย่างตุงชนิดต่างๆ จ้องหรือร่ม ก่อพระเจดีย์ทรายปักตุง ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามตามจุดสำคัญของเมือง รวมทั้งมีการติดป้ายเตือนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะรอบคูเมืองที่เคยเป็นจุดหลักในการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ 48c5102d6c5b54fcaa51aff15e5eefec.jpg0646dfb029f62e5edce48d0c6f7659a2.jpg
โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวงดเล่นสาดน้ำ ประแป้ง ตลอดห้วงระยะเวลาของการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนงดการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นักท่องเที่ยว
863e22032f93649cd23e0527e2787212.jpg
e088e870114e96e18db1cbd098c39603.jpg
อย่างไรก็ตามปีนี้จะเน้นไปในเรื่องของกิจกรรมส่งสเริมวัมธรรมประเพณีเป็นหลัก ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2565 จะจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “เล่าขานตำนานศุภกาลดิถี สะหลีปี๋ใหม่เมือง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 9 – 17 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่ชาวเชียงใหม่ และชาวล้านนาปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีต โดยได้นำกิจกรรมที่ได้ยกเลิกไปในการจัดงานปีก่อน ๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาจัดอีกครั้ง เช่น ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์ เป็นต้น และได้เพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างสีสันให้งานสงกรานต์ปีนี้มีความคึกคักยิ่งขึ้น เช่น การแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม สืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ กิจกรรมย้อนวันวานสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง กิจกรรม “เตียว ตวย ตุง” เป็นต้น
6999f798299c89a4d5d788cb910451b3.jpg
32fd5b3af297c64b8f1db42dccc15af4.jpg
afc80440b1cb4d97b5208a8a35e38ca4.jpgโดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีองค์กร เครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ของเมืองเชียงใหม่หลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา ให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป