วันนี้(14 พ.ค. 62) ที่บริเวณลานจอดรถบัส ด้านทิศใต้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 19 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 f1843835e66b3c6f8a8aad0e4b36768b.jpgโดยมีเรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ บริษัทสายการบิน พนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง 0e0dc396aa4234cec47dfc94c643307d.jpgสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้นิมนต์พระสงฆ์สามเณรจากวัดดอนจั่น ซึ่งเป็นวัดที่ให้การอุปการะและให้โอกาสเด็กยากไร้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กในกลุ่มเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส รวมไปถึงเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มาจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาและได้รับการอบรมสั่งสอนตามหลักพุทธธรรม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปec718a6d6b0e7b8bcabfc91bcc6596ab.jpg