บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มอบงบประมาณจำนวน 120,000  บาท ให้แก่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เพื่อจัดหาพันธุ์สุกรและอุปกรณ์สร้างบ้าน มอบให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัวผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่11384c61c97b5a1673766e1e2e245965.jpgเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสาธิต เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มอบงบประมาณจำนวน 120,000  บาท ให้แก่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดหาพันธุ์สุกรและอุปกรณ์สร้างบ้าน มอบให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัวผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย 4bae8656c99f2596f333f5220ab4ef8f.jpgซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ผู้ที่สามารถเลิกเสพฝิ่น ได้ประกอบอาชีพที่สุจริต มุ่งเน้นให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับฝิ่นโดยมียาเสพติด โดยมีพลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นผู้รับมอบ7af46a4a2b1af128631f1aecd8b222f4.jpgทั้งนี้พื้นที่อำเภออมก๋อย ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ลดพื้นที่การปลูกฝิ่น ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ดำเนินการบำบัด รักษา ติดตามฟื้นฟูอย่างครบวงจร ส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงกดดันและปราบปรามผู้ค้า ส่งผลให้พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงจาก 1,539 ไร่เมื่อปี 56/57 เหลือเพียง 26.48 ไร่ในปี 61/62eb941fe887a7a959afe64b1675e13339.jpg