เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 9 และรักษาการ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้แทนสายการบินและผู้ประกอบการ ร่วมกันส่งมอบบ้านพักครู อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนวิน (ศศช.บ้านขุนวิน) หมู่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ cb6d8e6cbba9bae52f11736de16c5cec.jpgซึ่งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมยากลำบาก ประชาชนส่วนใหญ่ยังด้อยโอกาสในการพัฒนาและการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ได้เข้ามาจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนและเยาวชน ให้ได้เรียนรู้ภาษาไทย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูหมุนเวียนขึ้นมาสอน และต้องพักอาศัยในบ้านพักที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐได้ 3559c963f14dd19312f63a91255a3151.jpgท่าอากาศยานเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการ สายการบินและส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ทชม.จัดสรรรายได้จากการจัดงานคืนความสุขเพื่อเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 6 สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านพักครูให้แก่ ศศช.ขุนวิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ต้องเสียสละความสุข ความสะดวกสบายไปให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนไว้เป็นที่พักของครูจิตอาสาชาวต่างชาติที่ขึ้นไปให้ความรู้แก่เด็กด้วยe92b5ef293ae20661bb709e1099d4a27.jpg