เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ AOT พี่อาสา ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 9fb568d12f8c2423c8feb3a8bd0bb2b4.jpgโดยมีผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดและมอบถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง ให้แก่โรงเรียนฯ และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งมอบสิ่งของต้องห้ามนำขึ้นอากาศยาน เช่น คัตเตอร์ และกรรไกร รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา 827de558377c05ecc3407012b282a473.jpgเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา สำหรับโครงการ AOT พี่อาสา เป็นหนึ่งในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้แก่ชุมชน 384e449b5e89989f10f34c1b01b23c1c.jpgโดยจัดพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงในระดับสากล ไปให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและชุมชน อันจะเป็นการช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นหากเกิดอัคคีภัย