จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมการสำรวจ ประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการสำรวจ ประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการยกระดับสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รองรับนักท่องเที่ยว AEC เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่นักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรมออกบูธ ประชาสัมพันธ์และนำเสนอศักยภาพด้านการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2561 โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ทั้งนี้ นายประจวบ กันธิยะ ได้กล่าวถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมการสำรวจ ประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐานกรมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งนี้ว่า เกิดจากนโยบายภาครัฐที่ ต้องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาสิ่งอำอวยความสะดวก สิ่งเกื้อกูลต่าง ๆ และการส่งเสริมสร้างรายได้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งระดับภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว รวมไปถึงยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการประชุม การสัมมนา และการแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยม เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเรื่อยมา จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงศิลปหัตถกรรม รวมไปถึงสิ่งที่เราสร้างขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก
พร้อมกันนี้ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่างถึงภาพรวมของการดำเนินงานในกิจกรรมครั้งนี้ ว่ากิจกรรมครั้งนี้ครอบคลุมการดำเนินงานหลายส่วน ตั้งแต่ การจัดประชุมชี้แจงสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความสนใจขอรับการประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ในเดือนพฤษภาคม 2560 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อลงพื้นที่ ประเมิน คัดเลือก สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ที่จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป้าหมายของโครงการคือ อย่างน้อยต้องสามารถเข้าไปดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการ 1 ประเภท และแหล่งท่องเที่ยว 1 แหล่ง ให้สามารถผ่านการประเมินมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2560 รวมทั้ง การลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว ซึ่ง สถานประกอบการที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติพร้อมกับการตรวจประเมินมาตรฐานในครั้งนี้ ในกลุ่มของสถานประกอบการ คือ สถานประกอบการสปา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ฟ้าล้านนาสปา ศิราสปา ปานวิมานสปา และวารีสปา ส่วนแหล่งท่องเที่ยว คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน ซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนา ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560
ด้านนายธนกร สมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ เพิ่มเติมว่า ในส่วนจัดประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความสนใจในการขอรับประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 21 คน ส่วนการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวนั้น ได้แบ่งคณะกรรมการเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 คณะกรรมการสำหรับลงพื้นที่ ประเมิน คัดเลือก สถานประกอบการ และ ชุดที่ 2 เป็นคณะกรรมการสำหรับลงพื้นที่ ประเมิน คัดเลือก แหล่งท่องเที่ยว โดยในส่วนของกลุ่มสถานประกอบการนั้น กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและขอรับการประเมินมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมฯ ของเรา ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการสปา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ปานวิมานสปา ฟ้าล้านนาสปา ศิราสปา และวารีสปา ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวที่ร่วมกับกิจกรรมโครงการของเรา คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง
ในส่วนของการลงพื้นที่นั้นคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการพัฒนา เพื่อยกระดับสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน แห่งละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2560 โดยสถานประกอบการสปา ทั้ง 4 แห่ง คือ ปานวิมานสปา ฟ้าล้านนาสปา ศิราสปา และวารีสปา ได้รับการตรวจประเมิน และได้รับรางวัลมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ประเภทอาเซียนสปา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในด้านชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กำปองนั้น ได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ภายในงานประกอบไปด้วย การออกบูธของสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อจัดแสดงข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะข้อมูลด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมบนเวทีกลาง ซึ่งสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ร่วมออกบูธ ในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 สถานประกอบการสปา ประกอบด้วย โอเอซิสสปาลานนา , วารีสปา ,ศิราสปา และ สมาคมไทยล้านนาสปา ส่วน กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่พักประกอบด้วย โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ , โรงแรมยูเรเซียเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3 แหล่งท่องเที่ยว / ชุมชน / Homestay/กิจกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย ปางช้างแม่แตง , ชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่ และ กลุ่มที่ 4 บริษัทนำเที่ยว/สถานที่จำหน่ายของระลึก ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เจเจ ทราเวล , ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ยูยู ทราเวล , บริษัท นอร์ทเทริน อันซีนทราเวล จำกัด และ บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ในรูปแบบ Directory หรือทำเนียบเอกสารข้อมูลศักยภาพสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำแผ่นพับแสดงจุดสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบแผ่นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผลิตสื่อวีดีทัศน์ ภาพรวมเกี่ยวกับสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกด้วย