cd10c4c18841525058652632864af38c.jpg
ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่นำคณะเยือนเวียดนาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ทันสมัยและใหญ่อันดับ3ของประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำมาใช้พัฒนาปรับปรุงบริการ พร้อมเชื่อมสัมพันธ์สร้างความร่วมมืออนาคต
นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.62-2มิ.ย.62โดยมี Mr.Le Xuan Tung ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติดานัง พร้อมฝ่ายบริหารและตัวแทนภาคการท่องเที่ยวเมืองดานัง ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของท่าอากาศยานและตอบข้อซักถาม จากนั้นนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามส่วนต่างๆ ของท่าอากาศยาน ทั้งการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร,การจัดการสัมภาระ และการตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น98b5dfe600d333fec4916e15332aef47.jpg
โดยการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติดานังในครั้งนี้ของคณะผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ นั้น เพื่อเป็นการเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการและดำเนินงานระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติดานัง นั้น เป็นหนึ่งในท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของ Airport Corporation of Vietnam (ACV) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารท่าอากาศยานจำนวนทั้งสิ้น 22 แห่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม5e862961c6a06e0fe4644120c9a6c826.jpg
ทั้งนี้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 3 และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ถัดจากท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตในเมืองโฮจิมินห์ซิตี และ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายในกรุงฮานอย ซึ่งเดิมท่าอากาศยานแห่งนี้เคยใช้เป็นสนามบินทหารมาก่อนในช่วงสงครามโลก และได้รับการพัฒนาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ในเวลาต่อมา ปัจจุบันมีอาคารผู้โดยสาร 2 อาคาร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 15 ล้านคน/ปี ประกอบด้วย อาคารผู้โดยสารที่ 1 ที่เปิดใช้เมื่อปี 15 ธ.ค.54 รองรับการบริการเที่ยวบินในประเทศ และอาคารผู้โดยสารที่ 2 รองรับบริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จและเปิดใช้เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมาba04e43173bd4a84c937221c3df8af4b.jpg
สำหรับอาคารผู้โดยสารที่ 2 นั้น เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 50,055 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่ครบครันทันสมัย แต่ละชั้นแบ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกอย่างเป็นสัดส่วน มีเคาน์เตอร์เช็คอิน 52 เคาน์เตอร์,เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง 42 เคาน์เตอร์ และประตูขึ้นลงเครื่องบิน 10 ประตู ปัจจุบันมีสายการบินขึ้นทั้งสิ้นกว่า 30 สายการบิน จำนวนเที่ยวบินประมาณ 220เที่ยวบิน/วัน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศกว่า 120เที่ยวบิน/วัน และเที่ยวบินระหว่างประเทศกว่า100เที่ยวบิน/วัน รวมทั้งเที่ยวบินตรง เชียงใหม่-ดานัง
ขณะที่ในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง มีเที่ยวบินขึ้นลงกว่า 80,000 เที่ยวบิน,จำนวนผู้โดยสาร13.3 ล้านคน ขนส่งสินค้า 39,800 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 17,ร้อยละ23.1 และร้อยละ 22 ตามลำดับ โดยในปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนเที่ยวบินขึ้นลงกว่า87,000เที่ยวบิน,จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการทั้งสิ้น 14.9 ล้านคน และปริมาณขนส่งสินค้า 43,500 ตัน ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติดานัง มีแผนที่จะพัฒนาก่อสร้างอาคารผู้โดยสารที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 28 ล้านคน/ปี และเปิดใช้ภายในปี 2573f568cfe40dd7c8585fbcd7da62346349.jpg
นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่าปัจจุบันธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียเจริญเติบโตมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวและการลงทุนทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบกับแนวโน้มของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนจากกลุ่มที่เดินทางกับทัวร์ เป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยเริ่มทำงาน หรือผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ทำให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางบินตรงในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น มีการเปิดเส้นทางบินใหม่ๆ หลายเส้นทาง โดยเฉพาะเวียดนามมีเที่ยวบินตรงจากเชียงใหม่ไปเมืองหลักถึงสามเส้นทาง คือ เชียงใหม่-ฮานอย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เชียงใหม่-โฮจิมินท์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ และเชียงใหม่-ดานัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย26082814bd785a3ec347d30e904819a6.jpg
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ท่าอากาศยานนานาชาติดานังนั้น เป็นท่าอากาศยานที่สร้างใหม่และเปิดใช้ไม่นาน มีขนาดใหญ่ ทันสมัย มีระบบการจัดการเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองที่ดี มีเจ้าหน้าที่มากพอเพียงที่จะให้บริการกับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติดานัง มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 15 ล้านคน/ปี ใกล้เคียงกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่รองรับได้ประมาณ 11 ล้านคนต่อปี ขณะที่บรรยากาศภายในมีพื้นที่กว้างขวาง ร้านค้าที่ทันสมัย และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ชัดเจน ซึ่งจากการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้จะนำข้อดีต่างๆ ไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อการดำเนินงานและการบริการที่ดีขึ้นต่อไป10f3b074910f3559b6c923ac1966c524.jpg

https://youtu.be/MUKaiukp194