กลุ่มสาวประเภทสองที่มีประกอบอาชีพนางโชว์ ออกมารวมตัวกันเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาโควิด-19 และเรื่องวัคซีนที่ดีสำหรับคนไทย รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยาอาชีพนางโชว์ที่คาด่าทั่วไทยมีนับแสนคนซึ่งเป็นอีก 1 อาชีพที่ถูกลืมแม้จะเคยสร้างสีสันและชื่อเสียงให้กับชาวไทยต่อสายตาชาวต่างชาติ บางคนหมดหนทางดิ้นรนจนป่วยซึมเศร้าบางรายถึงขั้นฆ่าตัวตายอย่างเงียบๆ เนื่องจากหาอาชีพอื่นทำยากผู้คนยังไม่เปิดรับความแตกต่างทางเพศได้อย่างเต็มที่ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกผ่านทางตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายค้านไปถึงนายกรัฐมนตรีS 21807125
S 21807123
S 21807113
ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ ตัวแทนของกลุ่มสาวประเภทสองที่ประกอบอาชีพนางโชว์ หรือคาบาเร่ต์โชว์ ออแกไนซ์ และอาชีพอิสระกลางคืนไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรี นักแสดงและภาคธุรกิจบันเทิงต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่กระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ต้องหยุดงาน และเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้พิจาารณาให้กลับมาทำงาน แต่ด้วยสถานการณ์ที่คิดว่าจะต้องยืดยาวจนไม่สามารถหารายได้เลี้ยงชีพได้ไปอีกนาน แต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแลหรือหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือยียวยาต่างๆ เลย Sequence 03.00 03 48 59.Still052
Sequence 03.00 03 59 35.Still053
Sequence 03.00 04 10 16.Still055
ซึ่งผ่านมากว่า 1 ปี ที่ได้รับผลกรทบจนบางคนแม้จะพยายามปรับตัวสร้างงานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวแต่ก็ได้รับผลกระทบซ้ำซ้อน อีกทั้งกลุ่มสาวประเภทสองต้องยอมรับว่าสังคมไทยยังไม่ได้เปอดกว้างให้มากนักในการประกอบอาชีพอื่นๆ ที่ยังมีทัศนะคติไม่ตรงกันทำให้หลายคนไม่สามารถหางานใหม่หรือปรับเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นได้เต็มที่จนหลายคนเริ่มได้รับผลกระทบหนักบางรายถึงกับป่วยด้วยโรคซึมเศร้า บางรายก็ถึงกับฆ่าตัวตายไปอย่างเงียบๆ โดยไร้คนเหลือวแล ตอนนี้ต่างก็ต้องช่วยเหลือพยุงกันให้มีชีวิตรอดอยู่ให้กำลังในกันและกัน S 21807144
S 21807142
S 21807136
ล่าสุดจากผลกระทบดังกล่าวได้มีการระดมความคิด และรวมตัวกันเพื่อที่อยากจะเรียกร้องให้ภาครัฐได้เหลียวและอาชีพนางโชว์ และผู้ที่อยู่ในอาชีพกลางคืนได้รับความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นมีผู้ร่วมลงชื่อจากทั่วประเทศแล้ว 109 คน และได้ร่างหนังสือเปิดผนึกไปถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ว่าอาชีพนางโชว์ที่เคยสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับชาวไทย จนเป้ฯที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นกลับไม่ได้รับการเหลียวแลหรือเยียวยาจากผลกระทบต่างๆดังนี้
1.นักแสดงไม่มีงานทำขาดรายได้ ขาดปัจจัยในการดำรงชีพ ทั้งัที่ยังมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวแม้จะได้พยายามขวนขวายหางานในสายอาชีพอื่น ๆ ทำแล้ว แต่ด้วยประเด็นความแตกต่างในเรื่องเพศสภาพวิถีทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ ทำให้การหางานอื่นเป็นไปด้วยความยากลำบาก ยากทั้งในแง่ของโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงาน การสมัครงาน การเปิดกว้างยอมรับจากนายจ้างหรือผู้ประกอบการ และทัศนคติของคนในสังคมไทยที่ยังไม่ค่อยยอมรับผู้มีความหลากหลายทางเพศมากนัก
2. นอกจาก สถานที่สำหรับเปิดการแสดงคาบาเร่ต์โดยเฉพาะที่ถูกห้ามดำเนินงาน หรือต้องปิดกิจการไปบางส่วนแล้วโดยคำสั่งของรัฐบาลยังส่งผลให้สถานประกอบการประเภทอื่น ๆ เช่น ผับ บาร์โรงละครขนาดเล็ก หรือคณะละครที่อาจพอช่วยเหลือ สร้างงาน หรือเปิดการแสดงให้พวกเราได้บ้าง ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ไปด้วย จึงยส่งผลงให้นักแสดงกลางคืนไม่มีช่องทางในการหารายได้ใด ๆ ได้เลยSequence 03.00 04 18 13.Still056
Sequence 03.00 04 28 17.Still057
Sequence 03.00 04 37 18.Still058

3. เมื่อนายจ้างปิดกิจการลง หรือจำเป็นต้องเลิกจ้าง แม้นักแสดงบางคนอาจพอหาอาชีพเสริม หรือเอาชีวิตรอดได้แต่ด้วยสถานะที่ต้องกลายเป็นคนไม่มีงานประจำทำ จึงส่งผลให้ไม่สามารถทำ ธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ได้อีกต่อไป ไม่สามารถกู้เงินมาลงทุนทำ อาชีพของตัวเองได้เพราะไม่มีหลักประกันการชำระหนี้ในรายที่ยังมีหนี้สิน ก็ไม่ได้รับการลดหยอ่นผ่อนผันการชำระหนี้จากสถานบันการเงินใด ๆ ให้
4. แม้ความเดือดร้อนของคนทำงานในกลุ่มอาชีพนี้จะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า อาชีพอื่น หรืออาจจะมีปัญหามากกว่าด้วยเหตุแห่งความไม่เสมอภาคในทางเพศดังกล่าวถึงไปแล้วในข้อ 1 แต่รัฐบาลกลับไม่เคยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ ชดเชย หรือเยียวยาความเสียหายใด ๆ เลย ที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงานใดทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือพวกเราอย่างจริงจังคงมีเพียงสวัสดิการรัฐเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้นSequence 03.00 04 46 51.Still059
Sequence 03.00 04 54 32.Still060
Sequence 03.00 05 18 28.Still061
5. มีนักแสดงกลางคืนจำนวนมาก ที่ไม่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาใด ๆ ในระบบประกัน สังคม ตามมาตรา ๓๓, ๓๕, ๓๙ รวมทั้งไม่เข้าข่ายที่จะยื่นประกันตนเองตามมาตรา ๔๐ ทั้งจำนวนไม่น้อยไม่ได้อาศัยหรือทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล ดังนั้น ที่ผ่านมากลุ่มนักแสดงเหล่านี้จึงไร้ซึ่งหนทางใด ๆ ในการได้รับการเยียวยาความเสียหาย
6. ตลอดระยะเวลากว่า2ปีที่ผ่านมาแม้จะมีช่วงเวลาที่ผู้ประกอบกิจการต้องปิดการแสดงไป และกลับมาเปิดการแสดงได้ใหม่สลับกัน ทั้งในช่วงที่มีการแสดงก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาดูการแสดงด้วย แต่อาชีพนักแสดงกลางคืนกลับไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาล ด้วยการจัดสรรวัคซีน (ไม่ว่าชนิดใด) มาฉีดให้แก่นักแสดงเพื่อป้องกันโควิดทั้งต่อตัวนักแสดงเองและต่อนักท่องเที่ยวเลย ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวที่กล้ามาเที่ยวชมลดจำนวนลงไปอีกแม้ในเวลาที่สามารถเปิดการแสดงได้แล้วก็ตาม
7. นอกเหนือจากนี้ยังรวมถึงกลุ่มคนในสายอาชีพ บันเทิง,นักร้อง, นักดนตรี,กลางคืน, อีเว้นท์, พิธีกร,ออกาไนเซอร์, ฯลฯ ยังได้รับผลกระทบดังที่กล่าวมาข้างต้น และ ต้องการให้ภาครัฐบาลเยียวยารับผิดชอบ ด้วยเช่นกันSequence 03.00 03 16 07.Still049
Sequence 03.00 03 21 57.Still050
Sequence 03.00 03 33 21.Still051
จากสภาพปัญหาทั้งหมดตามที่กล่าวมา ไม่เพียงแต่ผลกระทบที่ทำให้ตกงาน ขาดรายได้และไม่มีปัจจัยในการดำรงชีพเท่านั้นแต่ยังเป็นสาเหตุทำให้เหล่านักแสดงจำนวนไม่น้อยเริ่มล้มป่วยจากภาวะความตึงเครียด เป็นโรคซึมเศร้า จนถึงขั้น เสียชีวิตมาแล้ว และหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้อยู่ต่อไป ตัวเลขความสูญเสียเหล่านี้ก็จะยิ่ง เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้พวกเราในนามของนักแสดงคาบาเร่ต์นางโชว์นายโชว์นักแสดงกลางคืน รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเหล่านี้จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเสียหายความทุกข์ยากต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพนี้ด้วย Sequence 03.00 05 38 37.Still063
Sequence 03.00 06 08 38.Still065
Sequence 03.00 06 18 27.Still066ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินช่วยเหลือเยียวยาการสนับสนุนด้านการหางาน การหาอาชีพเสริม รวมทั้งการจดั สรรวัคซีนเพื่อให้พร้อมสำหรับการทำงานแสดงต่อไปเมื่อถึงเวลาที่สามารถเปิดการแสดงได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อให้พวกเราได้มีสิทธิเทียบเท่ากับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ให้พวกเราได้มีพลังชีวิตพอที่จะร่วมฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ ไปพร้อม ๆ กันกับ พวกท่าน ทั้งนี้ตามหลักแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างเพศ. หากท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มิสามารถ เยียวยาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับประชาชนอาชีพดังกล่าวได้โปรดพิจารณาความสามารถในการบริหารจัดการ และ จงยุติการทำงานของพวกท่าน ทั้งเข้าสู่กระบวนการลาออกจากการดำรงตำแหน่งในฐานะผู้นำประเทศภาคฝ่ายรัฐบาลในการบริหารประเทศแล้วให้ผู้ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการเข้ามาดำรงตำแหน่งรับผิดชอบดูแลประชาชนดังที่กล่าวข้างต้นต่อไปSequence 03.00 06 28 15.Still067
Sequence 03.00 06 35 40.Still068
Sequence 03.00 07 08 53.Still069
ทั้งนี้ได้มีนายศุภลักษณ์ บำรุงกิจ ผู้ชำนาญการประจำ กมธ.แรงงาน ของพรรคก้าวไกร เดินทางมารับหนังสือเพื่อนำไปส่มอบให้กับนายกรัฐมนตรีต่อไป

https://youtu.be/LLG7f_6aiFY