นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการ ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังข้อเสนอสนับสนุนแผนเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล e8pfqV.jpg
e8pBfN.jpg
e8phHQ.jpg
e8p3SS.jpg
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจราชการพร้อมกัน โดยเดินทางไปถวายเครื่องสักการะและกราบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่
e8p9gn.jpg
e8pTCg.jpg
e8ptIW.jpgจากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก กลุ่ม 10 จังหวัดภาคเหนือ สาขาสันติภาพ ในวาระครบ 150 ปี ชาตกาลครูบาศรีวิชัย โดยมีคณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชน จาก 10 จังหวัดภาคเหนือ ที่ครูบาศรีวิชัยเคยจาริกแสวงบุญไปจำพรรษา และบูรณะพัฒนาพระอารามสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นถาวรวัตถุในหลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก และ สุโขทัยเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญของยูเนสโกพิจารณาในปีพุทธศักราช 2569 และเพื่อพิจารณาการดำเนินจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกของครูบาศรีวิชัยในปีพุทธศักราช 2571 ต่อไป
e8p1t2.jpg
e8pKo1.jpg
e8pZGy.jpgสำหรับครูบาศรีวิชัย เป็นพระมหาเถระซึ่งได้รับการขนานนามว่านักบุญแห่งล้านนา เป็นที่เคารพ นับถือ ของพุทธศาสนิกชนชาวไทย เสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการอุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรือง มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมวัดวาอาราม โบราณสถานทั่วแผ่นดินล้านนามากกว่า 100 วัด ในภาคเหนือ โดยเฉพาะวัดสำคัญๆ อาทิ วัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูน, วัดเชียงยืน, วัดพระพุทธบาทตากผ้า, วัดจามเทวี, วัดพระสิงห์วรวิหาร, วัดสวนดอกพระอารมหลวง เป็นต้น
e8pgfD.jpg
e8pi59.jpg
e8pRHJ.jpg
e8pQSb.jpgอีกทั้งยังเป็นผู้ชักชวนนำประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างถนนสายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ ใช้เวลารวมก่อสร้าง 5 เดือน 22 วัน จึงแล้วเสร็จ ทั้งนี้เมื่อครูบาศรีวิชัย ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของยูเนสโก จะทำให้เกิดการตามรอยครูบาศรีวิชัย และนำไปสู่การขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลชีวประวัติเพื่อการสืบค้น รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
e8pUif.jpg
e8pqCa.jpg
e8p5Iq.jpgในช่วงบ่าย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี เดินทางต่อไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชนชาวเชียงใหม่ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โครงการฟื้นฟูสุขภาพช่องปากด้วยรากฟันเทียมที่พัฒนาขึ้นเอง โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณโณ” ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และด้านพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การพัฒนา AI เพื่อช่วยเหลือการทำงานและดูแลสุขภาพ และการพัฒนาแปรรูปพืชพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อชุมชน