ช่วงเย็นวานนี้ (18 ก.ย.61) นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านสบวิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 481bc134b638c247e3aa12bdb5ab9b6b.jpgซึ่งภายในงานที่จัดขึ้นนี้ ได้มีการนำผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น รวมไปถึงอาหารพื้นเมือง มาวางแสดงและจัดจำหน่ายให้กับผู้สนใจเป็นจำนวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมทั้ง การส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว และการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรทางธรรมชาติสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 0a78394b92982cc8cdadf6a3b0636bcc.jpgโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้โดดเด่น และยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการสร้างกิจกรรมเสริมสร้างด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องถิ่นได้อย่างยืนต่อไปโดยทาง นายกิตติโชติ จันทะแพ ผู้ใหญ่บ้านบ้านสบวิน เปิดเผยว่า บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ed161721bd8d2197120c70eeb928e683.jpgเนื่องด้วยเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวมากมาย เช่น รางวัลหมู่บ้าน OTOP Village Champion รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ 1 ใน 4 ของหมู่บ้านโฮมสเตย์ทั่วประเทศ เป็นต้น อีกทั้งยังมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบของชาวล้านนาดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร พร้อมทั้งกิจกรรมหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยว ดังคำขวัญประจำหมู่บ้านที่กล่าวไว้ว่า “กระบวนการต่อเรือ ไม่เบื่อนั่งช้าง ล่องแพแม่น้ำวาง ว่างเล่นเกมส์ไม้ นอนหลับสบายพักโฮมสเตย์” f6923d6a47146e4ac59deb4e339096c9.jpgและจะเห็นได้ว่า บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพและเหมาะสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างยิ่ง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องถิ่นได้อย่างยืนต่อไป953dbc0c288b53abc3a38c9fa857eaec.jpgทางด้าน นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งเน้นในการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานสากล อีกทั้งยังคงอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ในวันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำลังจะพลิกโฉมหน้าของผลิตภัณฑ์ OTOP จากการผลักดันสินค้า OTOP ให้ออกไปขายนอกชุมชน มาเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความสุขเป็นที่ตั้ง เพื่อก้าวไปสู่ความ “มั่งมี ศรีสุข” อย่างแท้จริง ตามแนวคิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี5f6d4b4ab3f0dcfadbed52402b2193d0.jpgโดยกระบวนการทำงานนั้น จะการดำเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นแผนแม่บทของรัฐบาลเป็นกรอบในการวางแนวการทำงาน 3 เรื่อง คือ 1. ดึงเสน่ห์ชุมชนที่มาจากต้นทุนต่างๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ต้นทุนด้านวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา 2.การปรับปรุงสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายการตลาด และ 3.เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนพร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่น (application) และช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลชุมชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วอีกด้วย