วันนี้(13 มี.ค.61) ที่บริเวณแม่สาช้างเนิสเซอรี่ ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำ ปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปางช้างแม่สา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญให้ช้าง หรือ “ฮ้องขวัญช้าง” ตามประเพณีความเชื่อของชาวล้านนา เพื่อให้ช้างมีอายุยืนยาวและแข็งแรง รวมทั้งจัดเลี้ยงสะโตกผลไม้ให้ช้างกว่า 80 เชือก ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมากc0dac824f805513127c9bc03ad4d61b2.jpgทั้งนี้นายพิชยะ กัลมาพิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปางช้างแม่สา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้วันช้างไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน เยาวชน รำลึกถึงความสำคัญของช้างไทย นอกจากนี้ยังได้มีการสืบสานวัฒนธรรมโบราณด้วยการจัดพิธีฮ้องขวัญช้าง ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมา ตามความเชื่อของคนเลี้ยงช้างล้านนา ที่ถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคล เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และยังเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ถือเป็นการสานต่อแนวทางในการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม845154f6542707819600ea0356aca20c.jpgส่วนแนวทางการอนุรักษ์ช้างของปางช้างแม่สานั้น ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปางช้างแม่สา บอกว่า เน้นเรื่องการขยายพันธุ์ ให้มีช้างเกิดใหม่มากที่สุด เพื่อสืบสายพันธุ์ให้คงอยู่ เพราะส่วนใหญ่เป็นช้างเลี้ยง ไม่ใช่ช้างป่า พร้อมกันนี้ ยังเน้นการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยว ให้หันมาสนใจช้างให้มากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนให้มีจิตสำนักสำนึกรักช้างและร่วมกันอนุรักษ์ช้างมากขึ้น547a663699fecbe0cb7b50219f0fd7da.jpgสำหรับ “ช้างไทย” เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านาน แต่ในปัจจุบันประชากรช้างในประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลงมาก หากไม่มีการอนุรักษ์และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยแล้วช้างไทยอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันช้างไทย เพื่อประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น.9e1e19c654fca49a55789f85e66fcbdb.jpg