1c655dbfe2b4dcfb36bca8858376ee89.jpg
ผู้สูงอายุจำนวน 728 คน สวมชุดครุยเข้ารับประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย หลังจบหลักสูตรของโรงเรียนชราบาล โดยบรรยากาศในงานไม่ต่างจากการรับปริญญาของนักศึกษาทั่วไป ท่ามกลางลูกหลานที่มาแสดงความยินดี กันอย่างคึกคักca1e76df7266fabf1e023f2cefb064f4.jpg
4afbcd6e3d85a1f4a70407f514f9c35e.jpg
13842cf235cf30f422af034f02bb2290.jpg
บรรยากาศที่ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เช้าวันนี้เต็มไปด้วยความคึกคัก เต็มไปด้วย ผู้สูงอายุที่ต่างสวมใส่ชุดครุยมาร่วมงานมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ซึ่ง ไม่ต่างจากการรับปริญญาของนักศึกษาทั่วไป ท่ามกลางลูกหลานนำช่อดอกไม้ ช่อเงินประดิษฐ์ มาแสดงความยินดีและร่วมถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ”ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ขึ้น และได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงวัย จำนวน 728 คน จาก 7 สถานศึกษา ที่จบหลักสูตรของโรงเรียนชราบาลและหลักสูตรที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 3091f107380034f8ae39ce4c4b5e6b0d.jpg
d9c6db38e7c6189d4fb572b240c62cb6.jpg
f163f3fc90b4c320a82f06f3154f4fea.jpgประกอบด้วยโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 246 คน, สถาบันผู้สูงวัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 69 คน, โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ 67 คน, ศูนย์ภูมิปัญญาแม่โป่งสูงวัยใกล้บ้านพ่อ 63 คน, โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย 71 คน, โรงเรียนนวัตกรมผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก 44 คน และโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง 128 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่มของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้กลุ่มผู้สูงอยุและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพตลอดจนเข้าถึงบริการทางสุขภาพอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 050a642599bc6b06ed3911a2af3558fc.jpg
752b16b8870a0ebb1a689506a2676ae9.jpg
8b125a9b30694667fe5d1c6479be987a.jpgอีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสุภาพจากกองทุนสามารถนำไปปรับใช้ พัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานต่อไป สำหรับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เป็นโรงเรียนคนชราแห่งแรกของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงวัยได้คลายความเหงา แก้ปัญหาโรคอัลไซเมอร์ และโรคซึมเศร้า ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยเปิดเรียนทุกวันพุธ รับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปเข้าเรียน6f9c1b66e32aa7deeedc3f242f2733f5.jpg
2c0b4f8ea0b9bddca594c7eb7bd8e921.jpg