ms7gEI.jpg
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมปรับแผนปฏิบัติการป่วนอากาศแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยใช้เครื่องบินโปรยน้ำแรงดันสูง ลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศผกผันเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ เริ่มประชุม และขึ้นบินปฏิบัติการพรุ่งนี้ms7kYa.jpg
ms7fXf.jpg
ms73Rq.jpg
อีกหนึ่งหน่วยงานที่ยังคงทำงานกันอย่างหนักในเรื่องของการช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควันของภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง คือกรมฝนหลวง และการบินเกษตร ที่ผ่านมานอกจากภาระกิจช่วยสร้างฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร ช่วยเติมน้ำในแหล่งน้ำของเขื่อน และอ่างเก็บน้ำในภาคเหนือแล้ว ยังมีภาระกิจที่สำคัญคือช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือขึ้นบินปฏิบัติการสร้างฝนหลวงเพื่อแไขปัญหหมอกควัน และไฟป่าควบคู่กับภาระกิจสร้างฝนหลวง และจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจเนื่องจากปริมาณความชื้นสัมพัธ ในอากาศมีน้อยทำให้การปฏิบัติภาระกิจในการสร้างฝนหลวงยากขึ้น
ms796z.jpg
ms7TM8.jpg
ms7w1R.jpg
ล่าสุดทางกรมฝนหลวง และการบินเกษตรเตรียมปรับแผนโดยจะนำโครงการ ประยุกต์ใช้อากาศยานกรมฝนหลวงและกำารบินเกษตรพ่นละอองน้ำบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในภาวะวิกฤติ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศผกผัน โดยใช้อากาศยานกรมฝนหลวง และการบินเกษตรในการโปรยน้้ำแรงดันสูงเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นการป่วนอากาศให้เกิดกระแสลมชั้นบน เพื่อให้อากาศยกตัว และสามารถพัดพาหมอกควันที่กดทับตัวเมืองลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ดีขึ้น เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤิหมอกควันไปอีกทางหนึ่งในช่วงที่ต้องรอเรื่องของสภาพอากาศและความชื้นเป็นใจในการสร้างฝนหลวงควบคู่ไป ms71A0.jpg
ms7KLu.jpg
ms7ckZ.jpg
โดยในวันพรุ่งนี้ทางอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง จะมาประชุมวางแผนที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม หลังจากนั้นก็จะร่วมตรวจติดตามโครงการการใช้อากาศยานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการโปรยน้้ำแรงดันสูง เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2566 ณ บริเวณจุดจอดอากาศยานกรมฝนหลวง และการบินเกษตร ภายในท่าอากาศยานทหารกองบิน 41