5ceba3fee1276eff223c8ca5b5f8971c.jpg
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดปฏิบัติการทำฝนหลวง ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าป้องกันการเกิดไฟป่าบรรเทาปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน3d8975ba7e7f5fae33b8fde185ddb5cd.jpg
a5d87b610da4c36a10846e236c45f0d4.jpg
c89dcf83ee39a0ee80b3d61dcaaf475d.jpg
โดยตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น ที่บริเวณสนามบินกองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมเปิดปฏิบัติการทำฝนหลวง ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าป้องกันการเกิดไฟป่า บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
cf3ad59f49b1987422661018f9fe2e37.jpg
0669ae3e4ed40f65eb49bb2cb33ed188.jpg
628e76a6f2e136840329637a0b7a09d4.jpgโดยได้นำเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิด CASA หรือ NC212i จำนวน 2 ลำ, เครื่องบินกองทัพอากาศ แบบ ALPHA JET จำนวน 1 ลำ ที่ใช้ปฏิบัติการบรรเทาความรุนแรงพายุลูกเห็บและปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็น และเฮลิคอปเตอร์ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอีก 1 ลำ ที่ใช้ในการบินสำรวจพื้นที่ เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวง และภารกิจดับไฟป่า มาประจำการที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา และจังหวัดตาก อย่างใกล้ชิด
9c511a1885be7badb6ab9122fd5309f2.jpg
97b861622d522a77a53e3b63321ecf5d.jpgและพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสม รวมทั้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต พื้นที่ประสบภัยและอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี