GZRluk.jpg
GZRoIv.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสัมมนาสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง การจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร
GZRAwE.jpg
GZRPDN.jpg
GZRsJV.jpg
เช้าวันนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย และกล่าวปาฐกถาเรื่องบทบาท อบต.กับการพัฒนาฐานรากประเทศไทย โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกว่า 6,000 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบล 5,300 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใส่ เพื่อ ชาติ ศาสนา พี่น้องประชาชนเกิดความไว้วางใจ คนในพื้นที่อยู่ดี กินดี มีความสุข อย่างไรก็ตามการบริหารราชการแผ่นดินต้องอาศัยองค์ประกอบสามเรื่อง ทั้งการรวมอำนาจ แบ่งอำนาจ กระจายอำนาจ อยู่กับบริบทของแต่ละสังคม ซึ่งการกระจายอำนาจที่ดี ต้องมีสมดุล จะทำให้มีงบประมาณที่ช่วยจัดบริการสาธารณะ ดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี GZRqfI.jpg
GZREVt.jpg
จากนั้นคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง และการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่ และบริษัทโทรคมนาคมหลายแห่งร่วมให้ข้อมูล และได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการรื้อถอนสายไฟ-สายสื่อสารที่ไม่ใช้ออก รวบจัดเก็บสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพการท่องเที่ยวสูงมาก แต่ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 บางรายมีรายได้เป็นศูนย์ หลังสถานการณ์คลี่คลาย นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับเข้ามา จึงเป็นเรื่องที่ดีที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยว จะต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งเมือง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหามอกควันไฟป่าในปีนี้นั้น 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญ ขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการภายใต้กรอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
GZRbSe.jpg
GZRjil.jpgโดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดหมอกควันไฟป่า ทั้งการเผาในที่โล่ง การจราจร โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องบูรณาการเข้าไปดูแลและลดสาเหตุการเกิดหมอกควันไฟป่าตั้งแต่ต้นทาง พร้อมสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งหากเป็นพื้นที่ทำกิน ขอให้นำวัสดุทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงแทนการเผา ส่วนในพื้นที่ป่า ขอเน้นย้ำว่าไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเด็ดขาด