5ddcb016d6414a2163a6a472f8ffb433.jpg
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ในช่วงประเพณียี่เป็งหรือเทศกาลลอยกระทงของชาวเชียงใหม่ สั่งห้ามเด็ดขาดพื้นที่ 5 อำเภอรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ห้ามปล่อยโคมลอยทุกชนิด03933f4c615addca70200da40a770d0e.jpg
8cd8dd21b85067e4c4198812c3daeaf0.jpg
นายศรัญญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมาถึงว่า ขณะนี้ได้มีการออกพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่14) พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมาตรา 33 วรรคสอง มาตรา 59/1 ห้ามทำมิให้บุคคลใดจุดและปล่อย หรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดการอันตรายต่อการเดินอากาศ ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีการพิจารณาแล้วว่าไม่อนุญาตให้ปล่อยโคมลอยในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศใน 5 อำเภอ คือ ครบทั้ง 15 ตำบลในเขตอำเภอเมือง, ครบทั้ง 11 ตำบลของอำเภอหางด, อำเภอสารภี มีจำนวน 4 ตำบลคือ ตำบลขัวมุง ดอนแก้ว ท่าวังตาล และหนองผึ้ง, อำเภอแม่ริม ครอบคลุม 3 อำเภอคือ อำเภอดอนแก้ว ริมใต้ และแม่สา ส่วนอำเภอสันทราย คือในตำบลหนองหาร หากมีการฝ่าฝืน มีโทษจำจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ b7c511687ab997fbb0af2bd789f4d23b.jpg
44fc3307f0388d5391ea5849bf84d77a.jpgทั้งนี้ในส่วนที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว หากอยู่ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จะต้องให้นายอำเภอแจ้งยกเลิกการปล่อยโคม แต่ถ้าอยู่นอกเขต จำนวนที่อนุญาตให้ปล่อยนั้นจะอยู่ในดุลยพินิจของนายอำเภอ สำหรับระยะเวลาที่สามารถปล่อยโคมลอยได้นั้นคือ ในวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายนในช่วงเวลา 19 นาฬิกา จนถึง 1 นาฬิกาของวันถัดไปเท่านั้น โดยหากสถานที่จุดและปล่อยโคมลอย อยู่ในในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 คือบริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น-ลงสนามบิน ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น-ลงของเครื่องบินห่างข้างละ 46 กิโลเมตรแลระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัววิ่งทั้ง 2ด้านและเส้นทางการบินเข้า-ออกสนามบินซียงใหม่ ตามรายชื่อตำบลที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ต้องประกาศนี้ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า 15 วัน4721e39216500ad226e94ced15d4af51.jpg
3c81772ff908dc3407bc922a51b4ebf2.jpg
fa37ef6131ca731c4393b6fb42f57b36.jpg