สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งโต๊ะแจงกรณีผู้บริหารถูกร้องเรียนมีปัญหาไร้ธรรมาภิบาล ทั้งนำรถราชการไปใช้งานทอดผ้าป่าเสริมบารมีส่วนตัวและการใช้รถประจำตำแหน่งทั้งที่เบิกค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายทุกเดือนแล้ว ระบุกรณีการทอดผ้าป่าตรวจสอบแล้วเป็นงานของมหาวิทยาลัยและ ป.ป.ช.มีมติไม่รับเรื่อง ส่วนกรณีรถประจำตำแหน่ง ทาง ป.ป.ช.อยู่ระหว่างการไต่สวน แต่สภาพสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าไม่มีมูล9b6998b44f99faeef65cd20c8c5232a2.jpgวันนี้(17 เม.ย.61) ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันแถลงชี้แจงกรณีผู้บริหารถูกร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลและเรียกร้องให้มีการใช้อำนาจยุติบทบาทการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยกล่าวหาว่าใช้อำนาจมิชอบทั้งการนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ในภารกิจส่วนตัว เช่น ทอดผ้าป่าเสริมบารมี รวมถึงการใช้รถประจำตำแหน่ง ทั้งๆ ที่เบิกค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังไปแล้วเดือนละกว่า 30,000 บาท
41ae83b455891a2045c04e6fb4197b7f.jpgทั้งนี้ชี้แจงว่ากรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้ร้องเรียนและขอให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาดำเนินการใช้อำนาจยุติการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการร้องเรียนกล่าวหาในหลายประเด็น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้มีหนังสือลับ ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2561 แจ้งสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกรณีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าร้องเรียนกล่าวหาต่าง ๆ ดังกล่าวไม่มีมูล มีเพียง 2 ประเด็น ซึ่งทาง สกอ. ยังมีความเห็นต่าง และขอให้สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ โดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เคยดำเนินการใน 2 ประเด็นea84925c759086644c935308a9c04970.jpgโดยประเด็นกล่าวหาเรื่อง “การใช้รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการในงานทอดผ้าป่าเสริมบารมีของอธิการบดี” นั้น ชี้แจงว่า การจัดงานทอดผ้าป่าดังกล่าว เป็นการจัดงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชื่อว่า “ผ้าป่าสามัคคี แม่โจ้-แม่ทา” ณ วัดทาศาลา จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2539 ซึ่งกำหนดว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน การวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย0a4623dfd70d04c58c6d0d8c10ec6d65.jpgทั้งนี้กรณีดังกล่าวได้มีการร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติไม่รับเรื่อง และได้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา (สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้) ดำเนินการต่อไป ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงจากชุดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผลการพิจารณาสรุปว่า การทอดผ้าป่าดังกล่าวเป็นกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เป็นการจัดทอดผ้าป่าเสริมบารมีของอธิการบดีแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องนี้ได้รายงานผลให้ สกอ. และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทราบตามลำดับแล้ว ซึ่งกรณีนี้ผู้ร้องเรียนยังได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ด้วย โดยพนักงานสอบสวนได้พิจารณาหลักฐานแล้วมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
ขณะที่ประเด็นการกล่าวหาเรื่องมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเป็นรถประจำตำแหน่งของอธิการบดี กรณีนี้ขอชี้แจงว่า เนื่องจากเรื่องนี้ผู้ร้องเรียนได้ส่งเรื่องไปให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการสอบสวน โดยเวลานี้อยู่ระหว่างการดำเนินการไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่อาจก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดีสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในประเด็นนี้แล้ว สรุปว่าไม่มีมูล