ม.แม่โจ้ เตรียมพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ชูแนวคิด “สมาร์ท สมอล ฟาร์มเมอร์” ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสู่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมไฮไลต์สุดเก๋จัดแสดงควายไทยให้ขี่หลังและนั่งเกวียน ซึมซับวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในอดีต
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกาดแม่โจ้ 2477 เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 ม.ค.61 ที่บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นเวทีสร้างสรรค์และสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีส่วนร่วม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 จากนายกรัฐมนตรี ที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมาร่วมกันสร้างความสุขให้กับเด็กๆ กันอย่างเต็มที่ แบบฟรี ตลอดงาน ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สมาร์ท สมอล ฟาร์มเมอร์” นำความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาถ่ายทอดหรือประยุกต์เป็นเกมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสอดแทรกให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับเรียนรู้ ตลอดจนได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในเรื่องของการเกษตร เพื่อสร้างให้เกิดเกษตรกรที่มีความรู้และคุณภาพเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บอกด้วยว่า หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจในการจัดงานครั้งนี้นอกจากการแสดงบนเวที,การแข่งขันร้องเพลง,การประกวดวาดภาพชิงรางวัล,และการแจกของรางวัลกว่า 2,000 ชิ้นแล้ว ยังมีการจัดแสดงสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะควายไทย ซึ่งถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตและการทำการเกษตรของไทยมาจัดแสดงให้เด็กและเยาวชนได้ชื่นชมและสัมผัสอย่างใกล้ชิดด้วย โดยจะเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ขี่ควายและนั่งเกวียนด้วย เพื่อให้ได้เรียนรู้และสืบสานวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในอดีตด้วย เนื่องจากปัจจุบันควายไทยลดจำนวนลงมากและเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนัก ซึ่งควายไทยที่นำมาจัดแสดงจะนำโดย “บุญหนัก” ควายไทยเพศผู้อายุ 15 ปี พร้อมครอบครัว คาดว่าจะมีผู้ปกครองให้ความสนใจนำลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.