633df9b575dbe46f316888592d55b5a7.jpg
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยโควิด-19 มุ่งเน้นในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง
6f7706928f4fb50de6460d77d79ffeaa.jpg
979c762a5f5dc3c84f80b63542653e21.jpg
เช้าวันนี้ (19 มี.ค. 65) ที่ลานราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยโควิด-19 โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม38616f3535be1fbbb0e75daf41428a7a.jpg
ab3a24b1f328611cc9f0c4114bea9ef8.jpg
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย กระทรวงสาธารณสุขจึงมุ่งเนันสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบ รู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) กรมอนามัยจึงได้ผลักดันนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Application Line ก้าวท้าใจ เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญ “ก้าวท้าใจ season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ซึ่งโครงการก้าวท้าใจ season 4 นี้ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา สถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง และร่วมสนุกส่งผลออกกำลังกายสะสมแต้มสุขภาพผ่าน Application ก้าวท้าใจ7fc8ed4e830294a5bb6ed0059144539a.jpg
a8a66ab31228b0180829925d2746923f.jpg
d44cf7b8a7bef7a1d2d34584b22602fd.jpg
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยลงทะเบียน และเก็บสะสมแต้มสุขภาพ Health Point ผ่าน Line ID @thnvr เพื่อสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถคัดกรองสุขภาพและประเมินค่าดัชนีมวลกาย ส่งผลออกกำลังกาย รายงานผลการออกกำลังกาย และยังเพิ่มเติมการจัดแข่งขันภายในกลุ่มและเปรียบเทียบกลุ่ม อีกทั้งสามารถสะสมแต้มสุขภาพในกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มสะสมได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤษภาคม 2565 นี้