กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน เปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกของประเทศe17ec1d279c1e1dfd6e0440c94ca5027.jpgพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ บ้านเตื่อมขวัญ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พุทธศักราช 2559 ถึง 2560) 65f583219686beea2a261a1931965a64.jpgเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 โดยดำเนินการใน 3 จังหวัดคือกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และเชียงใหม่ ในรูปแบบของศูนย์พักคนไร้บ้าน เป็นสถานที่ในการตั้งหลักชีวิต และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านกลุ่มอาชีพ สวัสดิการ หรือการเตรียมความพร้อมในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในอนาคต 5f998ffa520e3a2f16767a97e44e3633.jpgทั้งนี้ได้ก่อสร้างและเปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 26.40 ล้านบาท มีเนื้อที่ 330 ตารางวา เป็นอาคาร 3 ชั้น โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวว่า ที่มาของศูนย์แห่งนี้ เกิดจากการที่ประชาชนคิดและรัฐบาลเห็นด้วย จึงเกิดโครงการที่เป็นรูปร่างขึ้นมา fa3ddc5570c47fe2bddd7c13c1901a1e.jpgโดยรัฐให้งบประมาณลงทุนก่อสร้างที่พักให้ และผู้อยู่อาศัยจะเป็นคนบริหารจัดการต่างๆ เอง ทั้งค่าไฟ ค่าน้ำ ค่ากินอยู่ ที่ทางศูนย์จะต้องช่วยกันคือการจัดคนไร้บ้านให้อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม พฤติกรรมดี มีวินัย มีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การออมทรัพย์ ช่วยกันหารายได้เก็บขยะขาย ปลูกพืช โดยไม่มีการบังคับ แต่มีกติกาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่มีการกักกัน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้และจะขยายโอกาสไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป