X67zhJ.jpg
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดกิจกรรมสร้างสรรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ กับโครงการชาวนาน้อย สืบสานภูมิปัญญาชาวนารุ่นใหม่ นำเด็กๆในพื้นที่ดำนาปลูกข้าวเรียนรู้การทำนา ปลูกข้าววันแม่เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตแล้วไปเก็บเกี่ยวช่วงวันพ่อX60IRW.jpg
X60FYg.jpg
X60Mu2.jpg
X67WM1.jpg
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ตัดกิจกรรมดีๆ เนื่องในช่วงของวันแม่ ดำเนินโครงการชาวนาน้อย “สืบสานภูมิปัญญาสู่ชาวนารุ่นใหม่” ส่งเสริมให้การเกษตรกรรมเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชน โดยการให้ประชาชนและเยาวชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาในท้องถิ่น และได้ปฏิบัติจริงในการทำนาปลูกข้าว ตั้งแต่เพาะกล้า ดำนา หว่านข้าว และการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้โค-กระบือ จากโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ไถนาเตรียมแปลงปลูกข้าว
X670wy.jpg
X677DD.jpg
X67SL9.jpgซึ่งเป็นภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมการเรียนรู้นี้จะทำให้ประชาชนและเยาวชน ได้สัมผัสและตระหนักถึงคุณค่าของอาชีพทำนา ที่อยู่ในภูมิปัญญาและพิธีกรรมของชาวนา ช่วยรักษาสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไปเป็นการศึกษาอนุรักษ์ประเพณีวิถีชีวิตของชาวนาให้คงไว้สืบต่อไป โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ณ บ้านชาวนาน้อยโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านท่า ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่