เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการและผู้สูงอายุภาวะพึ่งพาแบบบูรณาการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากผู้พิการและผู้สูงอายุภาวะพึ่งพาแบบบูรณาการ เพิ่มสมรรถนะบุคลากรทุกภาคส่วนในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการและผู้สูงอายุภาวะพึ่งพาแบบบูรณาการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะหรือ (สสส.) ระยะเวลา 18 เดือน และจะสิ้นสุดโครงการปลายเดือนเมษายน 2561

โดยโครงการนี้มีแนวคิดการดำเนินงานแบบบูรณาการหลายวิชาชีพ ทั้งทันตแพทย์ แพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด พยาบาล นักจิตวิทยา.นักพัฒนาสังคมจากหลายสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งฝ่ายผู้ผลิตทันตบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย ฝ่ายผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งในเครือข่ายในการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนและทุกระดับของระบบบริการสาธารณสุข

สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหสาขาและสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากผู้พิการและผู้สูงอายุภาวะพึ่งพา เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอและการแสดงผลงานด้วยโปสเตอร์