กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการทำธุรกิจ โดยเน้นการจัดทำระบบ บัญชีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0d23d988b0b956929f1e1025ed4295188.jpgวันนี้(16 ต.ค. 61)ที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าโครงการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน มุ่งพันนาผู้ประกอบการเพื่อให้มีความพร้อมในการสร้างโอกาสการทำธุรกิจเน้นการทำระบบบัญชีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อน SMEs สู่ 4.0 อย่างแท้จริง67e1d7833b3b86f6c45fd4b0badeebd9.jpgทั้งนี้นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลเมื่องวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 และมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ขึ้นนั้น ac1cbf5984a1bf568dd362b5ab4a7871.jpgเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการทำธุรกิจ โดยเน้นการจัดทำระบบ บัญชีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อมในการถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ธนาคารพาณิชย์จะพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ โดยพิจารณาจกหลักฐานบัญชีเล่มที่ใช้ยื่นต่อกรมสรรพากรเท่านั้น14f7c8455ccffcf2b3f2d7361d348771.jpgโครงการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน จึงเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการ SMEs เห็นถึงประโยชน์ในการปรับปรุงระบบบัญชีเดียวของกิจการ เน้นการพัฒนาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้การจัดทำบัญชีเดียวสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ 2335957b75eb02bfef314a3ee906b0f6.jpgซึ่งจะช่วยสะท้อนสภาพจ้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถที่จะวิเคราะห์และวางแผนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้ตรงต่อความต้องการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตและการค้า รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEsc1935f07ea036dd3f6c9fd53d1a1d907.jpg