คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคำสั่ง และมาตรการรองรับการเปิดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยว รวมทั้งมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยจะยึดตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 งดการเล่นสาดน้ำ และเน้นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ มีการตั้งจุดคัดกรอง จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ในพื้นที่จัดงาน พร้อมทั้งให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และสังเกตอาการตนเอง
32c3860d7a49425c73119963f53bb4f8.jpg
หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทันทีพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็นขณะที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการ เน้นย้ำและขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 โดยเร็วให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เตรียมพร้อมรับการเปิดจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และรองรับกิจกรรมรวมญาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย