หน่วยวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการโรคทางโลหิตวิทยา และร่วมฟังการเสวนาเรื่องขาบวมสำคัญไฉน ในวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 62 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่65d0b23b9cb2d45d4cb1b0bd142df3a7.jpg