Sequence 03.00 06 55 24.Still041
ประเทศไทยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าแล้ว และจะทยอยส่งให้จังหวัดต่าง ๆ โดยคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับวัคซีนในวันศุกร์นี้ พร้อมเตรียมนำฉีดให้กลุ่มตกค้าง และผู้มีคิวจองระบบหมอพร้อม ในสัปดาห์หน้า ด้านโรงพยาบาลนครพิงค์ออกแถลง กรณีมีผู้แจ้งเรื่องการฉีดวัคซีนต่างชนิดกันระหว่างเข็มแรกและเข็มที่ 2 พบเป็นความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น
Sequence 03.00 07 26 08.Still051
Sequence 03.00 07 39 46.Still052
Sequence 03.00 03 02 43.Still040
วันนี้ (16 มิ.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าแล้ว และจะทยอยส่งให้จังหวัดต่าง ๆ โดยคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าในวันศุกร์นี้ และจะได้นำมาจัดสรรการฉีดในกลุ่มผู้ตกค้างจากสัปดาห์นี้ รวมถึงผู้มีคิวในระบบหมอพร้อมสัปดาห์หน้า และกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ปริมาณวัคซีนอาจไม่เพียงพอที่จะฉีดให้ผู้ที่จองคิวทั้งหมด แต่จะได้มีการจัดสรรในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป ส่วนวัคซีนซิโนแวค คาดว่าจะมีเพียงพอที่จะจัดสรรให้กับกลุ่มอื่น ๆ เช่นผู้จองคิวในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” กลุ่มองค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชน และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่Sequence 03.00 05 11 58.Still043
Sequence 03.00 05 57 01.Still045
Sequence 03.00 06 03 54.Still046Sequence 03.00 07 45 50.Still053
Sequence 03.00 07 56 03.Still054
สำหรับการจองคิวผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” นั้น เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมมาก่อนหน้านี้ ไม่ต้องทำการลงทะเบียนซ้ำอีก ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนของจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยฉีดวัคซีน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้
ขณะที่กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเฉลี่ยค่า 70% พบว่าจะต้องมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน 1,200,000 คน โดยขณะนี้มีผู้ประสงค์ฉีดประมาณ 800,000 คน และตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 100,000 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมดSequence 03.00 01 05 34.Still039Sequence 03.00 06 23 58.Still048
Sequence 03.00 06 42 31.Still049
Sequence 03.00 07 11 22.Still050
กรณีที่มีผู้แจ้งเรื่องการฉีดวัคซีนต่างชนิดกัน ระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 นั้น โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ตรวจสอบ serial number แล้วพบว่า วัคซีนที่ได้รับเป็นวัคซีนซิโนแวค ชนิดเดียวกันถูกต้องทั้ง 2 เข็ม แต่ได้เกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการลงบันทึกข้อมูลชนิดวัคซีนในฐานข้อมูล ทำให้ข้อมูลในใบรับรองมีความคลาดเคลื่อน โรงพยาบาลนครพิงค์ขอยืนยันในความถูกต้องของชนิดวัคซีนที่ฉีด แต่ต้องขออภัยสำหรับความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูล ที่เกิดขึ้น โดยทางโรงพยาบาลนครพิงค์จะปรับแนวทางในขั้นตอนการลงข้อมูล ผ่านการสแกนบาร์โค้ดแทนการคีย์ข้อมูล เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบใบรับรอง โดยการแนบกล่องวัคซีนให้ผู้รับบริการเพื่อใช้ตรวจสอบ serial number ก่อนออกใบรับรองเพื่อลดความคลาดเคลื่อนต่อไป พร้อมขออภัยที่ทำให้เกิดความเข้าใจสับสน

https://youtu.be/TJ4DbUkvdnY