สสว.จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ในพื้นที่ภาคเหนือ มุ่งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รองรับการแข่งขันในยุค 4.0518971d102defa186cef19b0765f07a1.jpgช่วงเช้าวันนี้(01 เม.ย. 62) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ทางด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีคุณวชิระ แก้วกอ ผอ.ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวในการเปิดศูนย์ครั้งนี้cfdfbcc27a6c1844be87c62b1eec8a0b.jpgทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ในพื้นที่ภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เป็นกลไกสำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ตั้งเป้ายกระดับองค์ความรู้ธุรกิจ 400 ราย อบรม Online และ Offline พร้อมพัฒนาและให้คำปรึกษาถึงสถานประกอบการแบบเจาะลึก ขยายช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจ เพิ่มศักยภาพเพื่อต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสร้างบริการใหม่ๆ ผลักดันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน537aafaf2ce38929d2f4eae814797899.jpgนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “ในปีนี้ สสว. จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับ 8 มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ม.นเรศวร ม.ขอนแก่น มทร.สุรนารี มทร.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.วลัยลักษณ์ และม.สงขลานครินทร์ ผลักดันให้เกิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ขึ้น 478a8ade4a707f50456150efe34885b1.jpgโดยดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมธุรกิจชุมชนด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารจัดการสมัยใหม่ พร้อมกับยกระดับด้วยการให้ชุมชนสามารถนำและใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพในกระบวนการผลิต ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการตลาด และนำวิสาหกิจที่มีศักยภาพไปทดสอบตลาดนอกพื้นที่ รวมถึงยังได้พัฒนาและยกระดับวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เพิ่มมากขึ้นได้แก่ สินค้า OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ อย. เป็นต้น รวมถึงเรื่องการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดขึ้น”0ac5f8841e1a4b04fd9f47ee524fa198.jpgสำหรับศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ในพื้นที่ภาคเหนือนั้น สสว. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับวิสาหกิจชุมชนทั้ง 17 จังหวัดทั่วภาคเหนือ โดยดำเนินกิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกรอบการส่งเสริมพัฒนาด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยมีแนวทางในการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าและเหมาะสม และเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 28277f920628507e69861a50be8b55de.jpgที่พัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาประยุกต์ใช้ในวิสาหกิจชุมชน นำนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการรูปแบบใหม่ๆ โดยมีการทำงานร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (STeP) และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังมีแนวทางในการดำเนินการด้านการพัฒนาแบรนด์และยกระดับสินค้า เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนไปยังตลาดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม7cbdad8995099bddcfaaf81c6a76d176.jpgผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sme.go.th และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยดาวน์โหลด Application SME Connext