อดีตอธิการบดีและอาจารย์ มช.ร่วมแถลงจี้ขอทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญ่า กลางเมืองเชียงใหม่ ที่ทางหลวงอนุญาตให้ห้างใช้ประโยชน์มานานหลายปี หวังนำไปใช้แก้ปัญหาจราจรแออัด
557bdf1e03b7146d42bc6cdf3c53372f.jpgผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญ่า พร้อมด้วยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตคณบดีคณะต่างๆ มช. รวมทั้งอดีตอาจารย์ ร่วมกันแถลงข่าวกรณีทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญ่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมทางหลวง อนุญาตให้ศูนย์การค้าเมญ่านำพื้นที่เขตทางหลวงประมาณ 1 ไร่ มีมูลค่าที่ดินปัจจุบันประมาณ 200ล้านบาท บริเวณสี่แยกรินคำ ในตัวเมืองเชียงใหม่ จัดสร้างเป็นลานน้ำพุโดยอ้างเหตุผลเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวตั้งแต่ปี 2556เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งน่าจะผิดวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติทางหลวง เพราะผู้ได้ประโยชน์จากการก่อสร้างลานน้ำพุด้งกล่าว คือ ศูนย์การค้าเมญ่า ในขณะที่ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวในการสัญจรกลับต้องเผชิญปัญหาการจราจรติดขัด ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นc8b6dd7f878f078785f88a3ad835e7cd.jpgทั้งนี้กลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะบริเวณลานน้ำพุเมญ่าได้ดำเนินการรณรงค์ให้มีการคืนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำกลับมาใช้แก้ไขปัญหาการจรจรติดขัดโดยเข้าร่วมประชุมกับทางแขวงการทางเชียงใหม่ ตั้งแต่ปลายปี2560 ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าแขวงการทางมีแผนการจะขอคืนพื้นที่บริเวณลานน้ำพุด้งกล่าว มาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดแต่หลังการรอคอยมาเป็นระยะเวลายาวนาน พบว่ายังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ทางกลุ่มฯจึงได้รณรงค์รวบรวมรายชื่อผู้ไม่เห็นฬงด้วยกับการให้ศูนย์การค้าเมญ่า นำพื้นที่เขตทางหลวงไปทำเป็นลานน้ำพุ 8ac65fa2ba17a17b1803c4582b212b5b.jpgโดยรวบรวมรายชื่อได้ประมาณ 500 ราย นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่และยื่นต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องตังกล่าว และขอให้มีคำสั่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนำพื้นที่ดังกล่าวกลับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อทุเลาความเดือดร้อนของนักศึกษาและประชาชนที่จำเป็นต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.62 อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน6bcd47d9a0905b92458991c1b1bbef5e.jpgดังนั้นทางกลุ่มฯ จึงจัดการแถลงข่าวในครั้งเพื่อขอให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการขอคืนพื้นที่บริเวณลานน้ำพุที่เป็นเขตทางหลวงคืนมาจากศูนย์การค้าเมญ่า เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไปโดยมีเหตุผลสนับสนุนการเรียกร้อง ได้แก่ 1. เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่สำหรับการจราจรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาก 2. ปัญหารถติดก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและอันตรายต่อสุขภาพ เพราะนับตั้งแต่มีการสร้างศูนย์การค้าเมญ่าเป็นตันมาการจราจรบริเวณสี่แยกเมญ่าจะหนาแน่นและติดขัดเป็นอย่างมาก เพราะช่องทางจรจส่วนหนึ่งถูกเบียดบังนำไปสร้างลานน้ำพุ และเป็นทางเข้า-ออกของศูนย์การค้าฯก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว รวมถึงผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวที่ไม่สามารถข้ออกบ้านพักอาศัยได้อย่างปกติ และ 3. คนเชียงใหม่ต้องร่วมกันรักษาสิทธิชุมชน และหล่อหลอมสำนึกสาธารณะ มิให้ถูกละเมิดโดยธุรกิจเอกชน และเป็นสิ่งที่ธุรกิจเอกชนต้องเรียนรู้ที่จะประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนในการทำธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล