วันนี้(14 ส.ค. 62) พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline ที่อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4ef7ae7bb10e8f1e74aa1b851a904abd.jpgซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบิน การให้บริการบนเครื่องบินของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินที่ครบวงจรแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขยายตัวของภาคขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากลf5d168ec85b50ff854abb4c953d9e81d.jpg โดย CMRU Airline ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการบินเครื่องบินจำลอง ซึ่งจำลองเครื่องบิน Airbus รุ่น A350XWD พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการภายในที่ทันสมัย ใช้ในการเรียนการสอนเสมือนจริง เกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมมีส่วนการเรียนรู้ในอาคารผู้โดยสารที่จำลองบรรยากาศของสนามบิน อาทิ จุดบริการเคาท์เตอร์เช็คอิน และส่วนการเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนงานภาคพื้นด้วย  e8d655abe11cb26b01bc0b9ef39944c3.jpgสำหรับการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ นี้ เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0abb0b94f02d001dbab80bfdddad2d9c.jpgประกอบกับประเทศไทยมีความพร้อมจะเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคอาเซียน และจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานอย่างแท้จริง d57a75c74a184b8230ed285a8e4d831d.jpgจะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ในโอกาสนี้องคมนตรีได้แสดงปาฐกถา เรื่อง “การศึกษาด้านการบินกับการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” e42a02546298081366c97f258372edb0.jpgโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังจำนวน 300 คน