fe09511b0b75254a83f79a53013679fe.jpg
อธิการบดี ม.แม่โจ้ นำปลูก “ต้นกระท่อม” ต้นแรกตามโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต หลังรัฐบาลปลดล็อคจากบัญชียาเสพติด เดินหน้าวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งการผลิตแปรรูปและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมขยายผลให้ชุมชนเกษตรกร
5245227648c5e1d4ea0201d059da3e9f.jpg
421a44f76a374d024a265f88c00ed58c.jpg
a743e09ccd7ca22a904a56aac1d3201d.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันปลูกต้นกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาม”โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต:พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสืบเนื่องจากการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกและบริโภคกระท่อมได้ตามวิถีชาวบ้าน รวมทั้งยังซื้อหรือขายใบกระท่อมโดยไม่ผิดกฎหมาย โดยการปลดล็อกดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สามารถส่งขายเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยf0608d44d5667430378a37bccdd8e322.jpg
2eddee8862e3d1cfbc700342919c43a6.jpg
e1e7a77715bdee0a8907dd8b239af8f8.jpg
ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยริเริ่มโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยมีนิทรรศการเกี่ยวกับพืชกระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการสาธิตวิธีการขยายพันธุ์ตามนิเวศวิทยาของภาคเหนือ ซึ่งจากการที่รัฐบาลปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 และผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ศึกษาและวิจัย โดยการปลูกพืชกระท่อมให้มีความเหมาะสมตามนิเวศวิทยาของภาคเหนือ รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกระท่อม ให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเทคโนโลยีการผลิตพืชกระท่อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชกระท่อมในพื้นที่ภาคเหนือให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างดียิ่ง
ขณะนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระบุว่า การดำเนินการตามโครงการนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งมั่น ที่จะ วิจัยพัฒนา เกี่ยวกับพืชกระท่อมอย่างครบวงจร ทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การปลูก,การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ,ปริมาณสารสำคัญในใบกระท่อม,การควบคุมการผลิต,การแปรรูปและการตลาด ซึ่งทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีการ เตรียมพร้อมการวิจัยพัฒนาอย่างครบวงจร หากได้ผลแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมการผลิตและขยายผลที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนต่อไป66295cd8df876738952e704b0e2fd8a4.jpg
7512144774279611a0d3bce055c530f8.jpg
c02356216e32e5a4f314c8eb12731a1c.jpg
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด หัวหน้าศูนย์วิจัยพืชกระท่อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้ข้อมูลว่า ศูนย์วิจัยมีโครงการวิจัยการปลูกพืชกระท่อมหลายโครงการ เช่น โครงการวิจัยการปลูกพืชกระท่อมในนิเวศภาคเหนือ โครงการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชกระท่อมด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มศักยภาพในการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด รวมถึงเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ต้นกล้าที่หลากหลาย โครงการนวัตกรรมระบบการผลิตพืชกระท่อมในโรงเรือนเพื่อส่งเสริมการผลิตและควบคุมคุณภาพผลผลิตให้มีสารสำคัญ เพื่อนำไปสู่การแปรรูปพืชกระท่อมเป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และความคิดสร้างสรรค์ของทีมวิจัย Agri INNO (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ) จนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เช่น เครื่องดื่มกระท่อม (Kratom Drink) ใบกระท่อมอบกรอบ (Kratom Sheet) ชาใบกระท่อม (Kratom Tea) บาล์ม (Kratom Balm) เจลลดปวด (Kratom Gel) และ กัมมี่ (Kratom Gummy) เป็นต้น 646bd39eca8133c6522b5efd133bb572.jpg
b3a8f3ecb623bec17516ffaa327ad77c.jpg
d5f2dd272a242ba622c9cecfcbf7aafb.jpg
6a5afafdacba446ea44926a5e64c9e9f.jpg
โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ และวิจัยต่อยอดนวัตกรรมด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ โดยหนุนเสริมนักวิจัยในทุกศาสตร์ และสนับสนุนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นฐานตลอดจนนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อความเจริญวัฒนาของประชาชน และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและโลกอนาคตhttps://youtu.be/z0x1effAL_A