เครือข่ายเกษตรกรทางเลือกจังหวัดเชียงใหม่รวบรวมรายชื่อประชาชนพร้อมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านจังหวัดสนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด และเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติโดยเปิดเผย
วันนี้(21 ต.ค.62) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายเกษตรกรทางเลือกจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายเกียรติศักดิ์ ฉัตร์ดี ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรทางเลือกจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน ตั้งโต๊ะให้ประชาชนร่วมลงชื่อ จากนั้นได้ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อประชาชที่รวบรวมได้จำนวนมากถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด และเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติโดยเปิดเผย โดยยื่นหนังสือผ่านตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการพร้อมกันหลายจังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรเอง เครือข่ายทางเกษตรกรทางเลือกจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ทำการเกษตรวิธีธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีในการผลิต รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรจากเคมีเป็นอินทรีย์ได้ หากมีความรู้เรื่องการกำจัดศัตรูพืชและการเพิ่มผลผลิตโดยวิธีธรรมชาติและมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้เครือข่ายเกษตรทางเลือกจังหวัดเชียงใหม่จึงมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะมีการประชุมพิจารณาแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต,ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ในวันพรุ่งนี้(22ต.ค.62) โดยมีข้อเสนอดังนี้คือ 1.ยกเลิกการใช้และการจำหน่ายภายในเดือนธันวาคม 2562, 2. ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติโดยเปิดเผย, 3. ให้มีมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ลงทะเบียนต้องการใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ต่อเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร และ 4.ในระยะยาวให้มีการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการที่จะมีอาหารปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร
ดร.ชมชวน กล่าวว่า สารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้ เป็นอันตรายทั้งต่อเกษตรกรที่ใช้และประชาชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม โดยการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องในการสนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด และเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติโดยเปิดเผยในการประชุมพิจารณาเรื่องนี้ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้(22 ต.ค.62) พร้อมกันนี้มีข้อเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาแก่เกษตรกรด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการที่จะมีอาหารปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร รวมทั้งประชาชนและสิ่งแวดล้อม