เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมพร้อมมาตรการดูแลสัตว์ในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมความพร้อมเพิ่มมาตรการคลายความร้อนให้แก่สัตว์ในช่วงการปรับตัวเข้าสู่อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ในช่วงที่อุณภูมิกำลังเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดรถน้ำพ่นน้ำในบริเวณที่สัตว์อยู่อาศัย 7a457cd5e5ef3d3deeaac96ea2ccfe79.jpgจัดเตรียมบ่อน้ำให้สัตว์ได้คลายร้อน เพิ่มสปริงเกอร์ในจุดต่างๆ เพิ่มแสลนบังแสงแดดในจุดที่แสดงแดดส่องเข้าถึง รวมทั้งการจัดทำไอศกรีมหวานเย็นเป็นอาหารว่างให้แก่สัตว์ โดยสำหรับสัตว์ที่อยู่ในภูมิอากาศที่หนาวเย็น เช่น อัลปากา จะมีการตัดขนให้สั้น และเปิดพัดลมคลายร้อนให้เพิ่มเติมfebdbabfe92b5c8456a4e5adf1d36b94.jpgทั้งนี้ สำหรับมาตรการดังกล่าวได้จัดทำเป็นประจำขึ้นทุกปี และเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วย ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมสวนสัตว์และอควอเรี่ยมโลก (WAZA) ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสวนสัตว์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก36449187cd134e0a62bfd455dd1e156f.jpg