เชียงใหม่-แม่ทัพภาคที่ 3 ระดมความร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่และทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่าประจำปีงบประมาณ 2562 ยืนยันเตรียมพร้อมทุกด้านรับมือ เน้นย้ำสถานการณ์9จังหวัดภาคเหนือต้องดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา889816a294d4dff242c43454cde5febb.jpgวันนี้(21 ม.ค.62) ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่าประจำปีงบประมาณ 2562d85847c22a2739b1833e03e958a7ff7e.jpg โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16,ศูนย์ควบคุมไฟป่าเชียงใหม่,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 (ลำปาง),สำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากad9ebf6597db3c286e7ad74cf02d48c4.jpgโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและความพร้อมของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเป็นการแสดงเจตนาอันมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันลดระดับความรุนแรง ตลอดจนประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของไฟป่าและหมอกควัน โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน86ac106d779f28eed07cc82c6c4ec2e7.jpg ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ,การสาธิตการกำจัดวัชพืชและสิ่งเหลือใช้จากการเกษตรโดยหลีกเลี่ยงการเผา,การทำแนวกันไฟ,ความพร้อมของเครื่องมือในการดับไฟป่า ตลอดจนมีการซักซ้อมสาธิตกระบวนการขั้นตอนต่างๆ และการเข้าดับไฟป่าด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการใช้กำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าดับ,การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่า และการใช้อากาศยานบรรทุกน้ำเพื่อโปรยดับไฟป่า3178b1807fa0b6a38adc21251306f845.jpgทั้งนี้แม่ทัพภาคที่3 กล่าวว่า สถานการณ์ของไฟป่าและหมอกควันในปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากการบูรณาการบริหารจัดการทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาอย่างแน่นแฟ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ควบคุมบริหารจัดการ บูรณาการ ร่วมกันแก้ไขปัญหาในทุกจังหวัด ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 ได้ให้ กองทัพน้อยที่ 3 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ที่ จังหวัดเชียงใหม่1a239c888bea739fc93a9721abebd91d.jpgโดยให้การสนับสนุน 9 จังหวัด ในการจัดหาและประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน ) เพื่อชี้แจงให้กับจังหวัด นำไปใช้ปรับแผนรองรับสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันของ แต่ละจังหวัด โดยมีการประชุมทางไกลกับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอแนวทางการทำงานของแต่ละจังหวัด ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.เพื่อให้ทุกจังหวัดได้รับทราบ และนำไปประยุกต์ ใช้ในจังหวัดของตนเองได้174430c060565c8deef1b7d2e96d9054.jpgขณะเดียวกันสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของจังหวัดโดยให้หน่วยทหารในพื้นที่ จัดกำลังพล และยุทธโธปกรณ์เข้าร่วมในการช่วยเหลือ เมื่อได้รับการประสาน เพื่อให้คลี่คลายสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันในทุกจังหวัด ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ไปแล้วในทุกจังหวัดจึงเป็นข้อยืนยันว่าในปีนี้ สถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัด ต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา19dd8f70609ee0fff44e6590614720f2.jpg