สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ปกครอง นำบุตรหลานอายุ 5-11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดการป่วยรุนแรง หลังทยอยฉีดไปแล้วกว่าร้อยละ 11 และยังไม่พบผู้มีผลข้างเคียง
d426b209268ecb3649e053017eab1b42.jpg

นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถิติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์สูตรเด็กฝาสีส้ม เข็มที่ 1 ในกลุ่มนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ว่า ตั้งแต่เริ่ม Kick off ฉีดวัคซีน ครั้งแรกในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา มีนักเรียนทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนไปเพียงร้อยละ 11.12 หรือ 9,686 คน จากจำนวนนักเรียนกลุ่มนี้ทั้งหมด 152,064 คน
5e5f7d146cb37686033f78e098a1af7b.jpg

ซึ่งจากการสำรวจมีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานฉีดวัคซีน 87,137 คน และไม่มีความประสงค์ 64,927 คน โดย 3 สังกัดที่มีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากที่สุด ได้แก่ สังกัดการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สังกัดสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขณะที่สังกัดที่ยังไม่มีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเลย มี 4 สังกัด ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.ศพด.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานรับเลี้ยงเด็ก สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้หากแยกเป็นรายอำเภอ พบว่า อำเภอที่มีนักเรียนอายุ 5-11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนมากที่สุด ได้แก่ อำเภอดอยหล่อ อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง ตามลำดับ
07b8714c0bfa96696d917acd4335080a.jpg
ส่วนอำเภอที่ยังไม่มีนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนเลย ได้แก่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่วาง และอำเภอแม่แจ่ม อย่างไรก็ตามตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรเด็ก ฝาสีส้มมาจนถึงขณะนี้ ยังไม่พบว่ามีผลข้างเคียงรุนแรงในเด็กกลุ่มนี้แต่อย่างใด จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองสมัครให้พาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดการป่วยรุนแรง ซึ่งจะจัดลำดับจากเด็กโต ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงมา ไล่ระดับลงมาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2