เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป้นประธานในพิธีเปิด งาน UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว @ I Love Flower Farm เปิดแปลงไม้ดอกต้อนรับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้และเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม รักษาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว @ I Love Flower Farm ณ ​บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้กิจกรรมงาน UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม, เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และ I Love Flower Farm ของนางสาวณวิสาร์ มูลทา กับนายสิริกร นันทะขว้าง ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกเพื่อการค้ามากว่า 20 ปีแล้ว
เกษตรกรตำบลเหมืองแก้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้มีการเพาะปลูกไม้ดอกเพื่อการค้า เช่น เบญจมาศ พีค๊อก มาร์กาเร็ต ดาวเรือง โดยมีพื้นที่ปลูกจำนวน 400 – 600 ไร่ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับการปลูกข้าว เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก จำนวน 65 ราย ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว ไม้ดอกของตำบลเหมืองแก้วนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน ปีละ 80 – 100 ล้านบาท แต่ละปีเทศบาลตำบลเหมืองแก้วได้จัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตร เป็นงานประจำปี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าของตำบล และให้ความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมของตำบลอีกด้วย
I Love Flower Farm แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการริเริ่มของนางสาวณวิสาร์ มูลทา และนายสิริกร นันทะขว้าง Smart Farmer ต้นแบบ การปลูกไม้ดอกแบบครบวงจร อำเภอแม่ริม มีแนวความคิดที่จะให้แปลงปลูกไม้ดอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และให้เกษตรกรผู้ไม้ดอกและชุมชนตำบลเหมืองแก้ว ได้มีส่วนร่วมรับประโยชน์ โดยการนำผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรทั่วไป เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรต่อไป

https://youtu.be/7ChEr4ewT9Q