เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 เมษายน 2561 ที่บริเวณด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธณาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันเปิดโครงการเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่

เป็นโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจโดยระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ และเป็นไปตามกรอบการวางแผนยุทธศาสตร์ Smart Growth ที่ช่วยลดความจำเป็นในการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนในภาคของการเดินทางที่ลดลง และเป็นพลังสำคัญในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้เติบโตไปตามทิศทางที่ถูกต้อง โดยในการเกิดโครงการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
91fd58ac9d6d440594cdaa5762feeefa.jpgโดยการเดินรถให้บริการในเส้นทางสาย R3 นั้น จะเริ่มต้นตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ผ่านย่านนิมมานเหมินท์ และย่านคูเมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่ โดยทางสำนักงานขนส่งจังหสัดเชียงใหม่ได้เตรียมการเดินรถเป็นไปตามขั้นตอน สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักมท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการศึกษาสำรวจเส้นทาง โดยรถจะออกจากท่าอากาศยานนานาชาตเชียงใหม่ทุก 20 นาที และใช้เวลาในการเดินทาง 15 นาที จากย่านนิมมานฯ ถึงท่าอากาศยานในช่วงเวลาปกติ 25 นาที จากย่านนิมมานฯ ถึงท่าอากาศยานในชั่วโมงเร่งด่วน
e0b4713befeb59253af20ffa5d8d6708.jpgขณะเดียวกันจะใช้เวลาประมาณ 25 นาที ในการเดินทางจากประตูท่าแพถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงปกติ และจะใช้เวลาประมาณ 35 นาทีจากประตูท่าแพถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงเวลาเร่งรัด ซึ่งเริ่มเปิดใช้บริการในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 บริการระหว่างเวลา 06.00-24.00 น.
c63a582866fb3aacb85ca1106adfef79.jpgทั้งนี้ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับนโยบายจากกระทรวงคมนาคมและจังหวัดเชียงใหม่ให้จัดระบบการขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามระเบียบของกรมขนส่งทางบก เพื่อให้บริการคุณภาพแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ในเส้นทางสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาตให้ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด ทดลองเปิดให้บริการ พร้อมทั้งจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กร ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาการบริการ
2c5b7d378181e86ef9815139f3ab3aba.jpgสำหรับการให้บริการเดินรถของ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด ในเส้นทางสาย R3 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาตให้ใช้รถบัสปรับอากาศเป็นรถขนส่งมวลชนมาตรฐาน พื้นชานต่ำ ความยาว 12 เมตร จำนวน 11 คัน มีความจุผู้โดยสารจำนวน 45 คน มีระบบบริการไวไฟบนตัวรถ ชำระค่าโดยสารด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด โดยได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการบัตร rabbit ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนำบัตรดังกล่าวไปใช้กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS ใน กทม. และรถสมาร์ทบัสของจังหวัดภูเก็ตได้อีกด้วย